Juha Ahvio Elämä on ajattelemisen arvoista

Gender-vallankumousta lietsotaan nyt avoimesti kouluihimme

Kirjoitin 1970-luvun Pirkkalan marxilaista opetuskokeilua ja siihen liittynyttä aivopesua käsitelleessä blogissani 15.5.2016 siitä, miten kulttuurimarxilaisen vasemmistoradikaali HLBTIQ-gendervallankumous on jo pidemmän aikaa edennyt vaivihkaa myös Suomen koululaitoksen sisällä. Nyt, kun uusia opetussuunnitelmia aletaan vähitellen ottaa käyttöön ja soveltaa paikallistasolla, aletaan gender-ideologiaa vyöryttää julkisuuteen täysin avoimesti.

 

Esimerkiksi voidaan ottaa Helsingin yliopiston yhteydessä 17.5.2016 järjestetty seminaaritilaisuus ”Kaikkien koulu! Miten koulu kohtaa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden?”   http://blogs.helsinki.fi/agora-sje/events/kaikkien-koulu-miten-koulu-kohtaa-sukupuolen-ja-seksuaalisuuden-moninaisuuden/ Seminaari järjestettiin niin sanottuna kansainvälisenä homo-, bi- ja transfobian vastaisena päivänä ja tilaisuudessa saivat puheenvuoron gender-ideologiaa edustavat tutkijat, opettajat, opiskelijat sekä kansalaisyhteiskunnan ja politiikan vaikuttajat.

 

Tällaisiin politiikan vaikuttajiin lukeutuu vihreiden kansanedustaja Jani Toivola, joka myös puhui edellä viitatussa seminaarissa. Niin sanotun sukupuolineutraalin avioliittolain tultua hyväksytyksi eduskunnan äänestyksessä marraskuussa 2014 edustaja Toivola julisti – oikeaoppisen kulttuurimarxilaisesti – eduskunnan puhepöntöstä, että tämän äänestyksen myötä koko kulttuurimme alkaa muuttua ja myöhemmin Toivola lausui tähän teemaan liittyneessä eduskuntakeskustelun puheenvuorossaan toivovansa uuden sukupuolineutraalin avioliittolain selkeyttävän sitä, mitä eduskunnassa ja Suomessa yleensä saa näistä asioista sanoa ja mitä ei.

 

Mihin suuntaan koko kulttuurimme siis Toivolan mukaan nyt muuttuu ja mitkä linjaukset alkavat normittaa sitä, mitä Suomessa saa ajatella, kannattaa ja puhua? Kansanedustaja Toivolan puhdaslinjaisen gender-ideologinen ja totalitaarisen utopistinen vastaus on luettavissa hänen omilla nettisivuillaan 18.5.2016 julkaisemastaan artikkelistaan ”14 askelta kohti tasa-arvoisempaa koulua” https://janitoivola.net/2016/05/18/14-askelta-kohti-tasa-arvoisempaa-koulua/ , jossa Toivola ”haluaa laittaa jakoon” edellisenä päivänä yliopiston gender-seminaarissa kuulemansa ”arvokkaat askeleet” uuden sukupuolineutraalin kouluyhteisön luomiseksi ja tämän myötä uuden sukupuolineutraalin ja ”tasa-arvoisen” Suomen luomiseksi.

 

Mitkä ovat kansanedustaja Toivolan kannattamia ”arvokkaita askeleita” ja niin sanottua ”uutta normaalia” määrittäviä linjauksia?

 

”1. Lopetetaan oppilaiden kutsuminen tytöiksi ja pojiksi.

2. Käytetään oppilaasta sitä nimeä, mitä hän itse haluaa.

3. Muodostetaan istumajärjestykset, ryhmät ja jonot muun kuin sukupuolen perusteella.

4. Puretaan sukupuolen perusteella muodostetut opetusryhmät.

5. Tehdään koulun vessoista yksittäisiä ja jätetään ne merkitsemättä tytöt/pojat.

6. Otetaan yhdenvertaisen ja sukupuolisensitiivisen toimintakulttuurin rakentaminen vakavasti.

7. Aloitetaan kokonaisvaltainen, ihmisoikeuksiin perustuva, ikätason mukainen seksuaalikasvatus heti ensimmäisellä luokalla.

8. Tarkastellaan yhteiskunnan ylläpitämiä normeja eli oletuksia siitä, millaisia ihmiset ovat – ja puretaan normia kahdesta sukupuolesta ja heteroseksuaalisuudesta.

9. Kunnioitetaan jokaisen oikeutta määritellä tai jättää määrittelemättä itse itsensä.

10. Tehdään huolellisesti koulun oma opetussuunnitelma ja suunnitelma oppilaiden suojelemiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

11. Puututaan tiukasti, mutta ratkaisukeskeisesti kiusaamiseen ja ristiriitoihin.

12. Tarjotaan oppilaille oikea-aikaista terveydenhuoltoa ja tukea kouluterveydenhuollon kautta.

13. Tuodaan esiin sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus myös vanhempainilloissa.

14. Jos oppilaan hyvinvointi sitä vaatii, turvaudutaan lastensuojelun apuun.”

 

Mieti tarkkaan, mitä kaikkea nämä ”askeleet” ja gender-ideologiset linjaukset todella sisältävät, etenkin erikseen korostamani linjaukset 1,7, 8 ja 14. Teesit merkitsevät mielikuvitusutopistista ja fanaattista sosiobiologisten todellisuuksien kieltämistä. Kahden vastakkaisen sukupuolen olemassaolo ja sukupuolijakoa edellyttävä suvullinen lisääntymismekanismi objektiivisena todellisuutena ovat ihmislajin perustavimpia geneettisiä ominaisuuksia. Nyt aletaan kuitenkin vaatia, että nämä todellisuudet on kiellettävä ehtona utopiaonnelliseen mielihyvätasa-arvoon päästäksemme.

 

Ja huomaa: jos heteroseksuaalisuus on jokin ihmisen itse itselleen rakentama kulttuurillinen normi, joka voidaan ja joka tulee ”purkaa”, tulee samalla toki myös puretuksi yhtä keinotekoisen inhimillinen homoseksuaalisuuden normi. Jos sukupuolia onkin nyt niin monta erilaista kuin on inhimillisiä persoonia – kuten nykyinen opetushallitus on mitä ilmeisimmin taipuvainen olettamaan – , ei ole mitään mieltä puhua samaan sukupuoleen kohdistuvasta seksuaalisesta orientaatiosta. Sukupuolihan on näin ollen ihmisen mielessä mielikuvituksena ja tunteena, eikä kukaan ulkopuolinen kykene suoraan toisen ihmisen mielikuvitusta eikä tunnetta tavoittamaan eikä ottamaan käsitteellis-määritelmällisesti haltuun. Kukaan ulkopuolinen ei tällaista määrittelyä kykene tekemään eikä edes saa tällaiseen määrittelyyn ryhtyä, koska tämähän olisi jo sortavaa valtapolitiikkaa.

 

Mutta vielä vähän aikaa sitten kiivailu homoseksuaalien ihmisoikeuksien puolesta ja kahden samaa sukupuolta olevan keskinäisen avioliiton solmimisoikeuden puolesta oli eettisesti kaikkein ylevintä mitä kuvitella saattaa. Nyt kuitenkin kuulemme, että sukupuolia onkin mahdollisesti jopa seitsemän miljardia erilaista ja vieläpä, että nämäkin sukupuolet ovat liukuvan muuttuvia. Tuskin voi tällöin löytyä kahta ”samaa” sukupuolta olevaa henkilöä. Toisin sanoen nyt propagoitu täysimittainen gender-ideologia kumoaa ja tekee tyhjiksi kaikki ne ylevät perustelut, joita sukupuolineutraalia avioliittolakia ajettaessa kuulimme.

 

Yhdeksäs linjaus edellyttää uskoa siihen, että ihmisyksilö todella kykenee ”määrittelemään itse itsensä” mielikuvituksensa, toiveidensa, halujensa, tahtonsa ja valintansa voimalla. Tässä tunnustetaan uskoa täysin voluntaristiseen ontologiaan eli siihen, että ihmisellä ei ole mitään pysyvän objektiivista olemusta ja että ihminen kykenee tahtomaan itsensä millaiseksi hyvänsä. Vilkkaan mielikuvituksen ja haaveellisuuden lisäksi tällainen olettamus edellyttää scifi-henkistä teknofuturistista uskoa siihen, että ihmisen itsensä rakentama teknologia on vihdoinkin tehnyt mahdolliseksi sen, että ihminen kykenee irtautumaan ihmisolemukseen orgaanisen väistämättä liittyvästä biologis-ruumiillisesta ulottuvuudestaan, kuten varsin gnostilais-spiritualistisesti haikaillaan Lontoossa vuosina 1971 ja 1978 julkaistussa marxilais-vallankumouksellisen Gay Liberation Frontin Manifesto -dokumentissa https://legacy.fordham.edu/halsall/pwh/glf-london.asp , joka jo sisältää gender-ideologian konstruktivistiset perususkomukset patriarkaalisen heteronormatiivisuuden turmiollisuudesta ja kulttuurisidonnaisuudesta.            

 

Seitsemäs linjaus tarkoittaa käytännössä pienten lasten ohjelmallisen gender-seksualisoinnin aloittamista ja erilaisten suojaikärajojen asettamista kyseenalaisiksi. Erikoista on sekin, että sukupuolen käsitteen ei-biologisuutta, ruumiista riippumattomuutta ja mielikuvituksellista subjektiivisuutta painottava gender-ideologia vaatii vessojen – joissa toteutuvat perustoiminnot ovat varsin ruumiillis-biologisia – määräämistä yhteisiksi. WC-biologia on kuin onkin – sittenkin – tärkeää ja oleellista sukupuolen kannalta, näemmä.

 

Neljästoista linjaus – johon sisältyy suoranainen uhkaus – merkitsee sitä, että julkinen lastensuojelutoimi pitää valjastaa gender-ideologian pakkohyväksymisen käsikassaraksi. Jos ”oppilaan hyvinvointi” määritellään siten kuin gender-ideologiset HLBTIQ-aktivistit edellyttävät, on kaikenlainen vähäinenkin kritiikki gender-ideologian vaatimuksia ja mielikuvituskäsitteitä ja niiden käytäntöön soveltamista kohtaan tulkittava tuhoisaksi ”väkivallaksi” ja ”kiusaamiseksi” sekä ”häirinnäksi”, jollaiselta valtion on kaikki lapset vaikka pakkotoimin pelastettava ja varjeltava.

 

Valtion ja sen konsultoimien HLBTIQ-asiantuntijoiden on oltava se taho, joka vastaa Suomen lasten ja koululaisten kasvatuksesta aitoon ja todelliseen ja ”turvalliseen”  – eli gender-ideologian vaateiden mukaiseen – ihmisyyteen. Jos lasten vanhemmat edustavat jotakin muuta katsantokantaa tai maailmankatsomusta, sen pahempi vanhemmille. Valtion on silloin pakko pelastaa lapset vanhemmiltaan.

 

Muun muassa tällaisten ”arvokkaiden askeleiden” ottamista vaatii kansanedustaja Jani Toivola koko Suomen koululaitokselta, jotta koko kulttuurimme muuttuisi ja jotta suomalaisten ajattelun-, mielipiteen- ja sananvapaus saataisiin rajoitetuksi punavihreän gender-utopiamaailman edellyttämän ”uuden normaalin” mukaiseksi.        

 

Toivolan teesit ovat siis peräisin biologian ja maantiedon opettaja Elina Särkelän esityksestä, jonka hän piti edellä mainitussa seminaarissa. Särkelän kyseisessä tilaisuudessa pitämään puheeseen kannattaa tutustua http://www.kriittisetpedagogit.fi/?p=211

 

Särkelän tekstistä käy ilmi, että hän puolestaan on saanut teesiensä sisällön osaltaan Suomen kouluissa syksyllä 2012 julkisen verorahoituksen tukemana aloitetun Normit nurin! -hankkeen materiaaleista. Tähän materiaaliin lukeutuu SETA:n vuonna 2013 julkaisema ja opettajille suunnattu Älä oleta – Normit nurin! Normikriittinen käsikirja yhdenvertaisuudesta, syrjinnän vastustamisesta ja vapaudesta olla oma itsensä (Seta-julkaisuja 22), jonka ovat kirjoittaneet seksuaalianarkistina julkisuudessa esiintynyt Atlas (ent. Akuliina) Saarikoski ja Solja Kovero http://normit.fi/wp-content/uploads/2013/06/AlaOletaNormitnurin.pdf  .

 

Tämäkin teos – joka aitoon marxilaiseen tapaan ilmoittaa haluavansa kumota myös syrjivän sortavat luokkanormit – kannattaa lukea huolellisesti kannesta kanteen, jos haluaa ymmärtää, mistä kouluihimme nyt juurrutettavassa kulttuurimarxilaisessa gender-ideologiassa on kyse.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (72 kommenttia)

Käyttäjän JukkaLaulajainen kuva
Jukka Laulajainen

kohdat 2 ja 1 käytännössä:

Kohta 2: "Paljon on 3+7, vastaappasi sinä Isokikkeli09" (internet ajan nimimerkit)

Kohta 1: "Lyhyttukkaiset pikkuihmiset, älkää repikö pitkätukkaisia pikkuihmisiä leteistä!"

Bonus:
Kohta 5: Nais... feminiinisiä piirteitä omaavat henkilöt harvemmin tykkäävät käydä samoissa vessoissa kuin maskuliiniset henkilöt, koska maskuliiniset tuppaavat vissiin virtsailemaan pöntön reunoille.

Oikeesti tää homma on karannut jo ihan lapasesta. Hommia ruvetaan suunnittelemaan moisten vähemmistöjen ehdoilla. Seuraavaksi oviaukkoja tulee leventää julkisissa rakennuksissa yms. että romaninaiset mahtuvat hameineen kulkemaan? Vessakoppien tulee olla tarpeeksi leveitä ylipainoisten mukavan mahtumisen kannalta?

Olli Nurmi

Oliko tämän tarkoitus olla vitsikästä?

Käyttäjän JukkaLaulajainen kuva
Jukka Laulajainen

Siinäpä sinulle pohdittavaa.

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Näin se menee ja hyvä niin. Sukupuolen kokeminen on tunne, joka ei kuulu kenellekään muulle kuin henkilölle itselleen ja sitä tunnetta jokainen muu voi oppia kunnioittamaan.

Omakohtaisesti vessajuttu ei ole ollut aikoihin ongelma. Menen sinne, minne huvittaa. Muutaman kerran olen saanut ihmettelyjä, mutta nimenomaan miesten vessan käyttäjiltä. Ulkoinen olemus ja liikekieli määrittelevät näköjään pitkälti sukupuoliolettamuksen, ei niinkään se, mitä sieltä haaruvälistä löytyy.

Käyttäjän MikaOksanen1 kuva
Mika Oksanen

"Menen sinne, minne huvittaa."

Näin on. Mitä sitä turhaan välittämään toisten ihmisten mielipiteistä, tunteista ja arvoista. Jatka samaan malliin vaan!

Itsekin ajattelin tänään lähteä uimahalliin saunomaan ihan vain näin meidän tyttöjen kesken.

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Ole hyvä vaan! Se on sinun valintasi..

Käyttäjän MikaOksanen1 kuva
Mika Oksanen Vastaus kommenttiin #60

Kiitos! Toivottavasti lupasi riittää myös muille tytöille...

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax Vastaus kommenttiin #64

Se on sinun ongelmasi. Kun itse astun pukuhuoneeseen, joka on täynnä naisluistelijoita, vieraissakin seuroissa, vastaus on: tervetuloa! Oletko tarpeeksi feminiininen, ettet ärsytä?

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen

Jos joku nyt ei hoksaa, missä kohti Ahvion provoilu menee ohi maalin, niin rautalankaa:

Kukaan ei ole koskaan missään esittänyt avioliittolain päämääräksi sitä, että sukupuolikokemukseltaan tismalleen samanlaisten ihmisten pitäisi saada solmia avioliitto.

Avioliittouudistuksen tarkoitus oli ainoastaan, että myös juridisesti samaa sukupuolta olevat voivat solmia avioliiton. Tai paremminkin: ettei juridisella sukupuolella olisi siinä yhteydessä merkitystä.

Lapsen pahoinpitelyyn, kiusaamiseen tai muuhun hänen hyvinvointiaan uhkaavaan toimintaan ei muuten saa mitään erivapautta sillä, että lapsi on tavalla tai toisella sateenkaareva.

Olli Nurmi

Näillä ihmisillä on joku ihmeellinen fantasia, jonka ympärillä voi kätevästi masturboida isollakin joukolla. Tässä fantasiassa halutaan kieltää mies- ja nais-sanojen käyttö sekä poistaa heteroseksuaalisuus ja tehdä kaikista lapsista jotain mitä he eivät ole jne. Kaikilla varmaan riittää mielikuvitusta ja kykyä ekstrapoloida tästä.

En myöskään ymmärrä, miksi Juha Ahvion pitää kirjoittaa niin kummallista tekstiä. Tämä asian kun voisi ilmaista ihan selkokielellä ilman mitään epämääräisiä sivistyssanoja, joita on tarpeettoman paljon.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth

"Kukaan ei ole koskaan missään esittänyt avioliittolain päämääräksi sitä, että sukupuolikokemukseltaan tismalleen samanlaisten ihmisten pitäisi saada solmia avioliitto.
Avioliittouudistuksen tarkoitus oli ainoastaan, että myös juridisesti samaa sukupuolta olevat voivat solmia avioliiton. Tai paremminkin: ettei juridisella sukupuolella olisi siinä yhteydessä merkitystä."

-----

Ei ole mitään syytä nimittää "provoiluksi" Ahvion kirjoitusta. Paljon enemmän syytä olisi monien muiden US-artikkeleiden ja näkemysten kohdalla.

Näet myös muut ihmiset tyhminä, joille täytyy vääntää rautalangasta. Tämä vaikuttaa asettumiselta valmiiksi puolustusasemiin siltä varalta että joku ymmärtäisi Ahvion pointin. Tai yhden niistä.

Tosiasia on, että jos sukupuolia on yhtä monta kuin ihmisiäkin, ei ole eikä voi olla olemassa "samaa sukupuolta olevien" suhteita, liittoja tai mitään muutakaan. Tällöin juridinen sukupuolikin on jotain mitä ei tarvitsisi tai pitäisi olla.

Juridinen sukupuoli on tällöin, johdonmukaisesti ajatellen, jälleen yksi jäänne ajalta, jolloin sukupuolia oli kaksi, mies ja nainen. Ja tämä tuli merkitä virallisiin asiakirjoihin, henkilöllisyystodistuksiin jne.

Jos juridisella sukupuolella ei pidä eikä tarvitse olla avioliiton suhteen merkitystä, miksi sillä pitäisi olla merkitystä enää missään muussakaan asiassa ja tilanteessa? Jos "sukupuoli" on ihmisen oma kokemus, jota ei voi ulkoapäin todentaa, ei voi olla olemassa mitään "juridista sukupuolta", joka merkittäisiin passiin yms.

Siinä ei ole mitään ihmeellistä, jos "kukaan ei ole koskaan missään esittänyt" mikä päämäärä avioliittolailla on. Avioliittolain muutos on osa suurempaa kokonaisuutta, joka toteutuu askel askeleelta. Päämäärä ei suinkaan ole sukupuolesta riippumaton avioliitto, joka esitetään "tasa-arvoisena", vaan avioliittoinstituution alasajo ja tekeminen lopulta täysin tarpeettomaksi. Sukupuolierojen merkityksen (jolle avioliittoinstituutio on perustunut) häivyttäminen ja mitätöiminen.

(Lakia innokkaimmin kannattavien mielestä avioliitto instituutiona tuntuu olevan olemassa vain sitä varten, että ihmiset saisivat mennä naimisiin ja kokea olevansa naimisissa. Instituutiolla on kuitenkin tarkoitus ja perusta, joka on nimenomaan kahdessa sukupuolessa ja näiden välisessä erilaisuudessa.)

On jo nähty miten jokin ylevä päämäärä on muutaman vuoden kuluessa muuttunut "syrjiväksi" ja "taantumukselliseksi", kuten parisuhdelaki. Samoin oikeus muuttaa juridinen sukupuolensa joko mieheksi tai naiseksi. Koska nyt ollaan menossa kohti sitä, että mitään mies-nais -jaottelua ei olekaan.

Kuitenkin sekä homo- että heteroseksuaalisuus perustuvat nimenomaan mieheydelle ja naiseudelle, ja mies-nais -jaottelulle. Sille, että on olemassa kaksi (2) vastakkaista sukupuolta.

Jos sukupuolia on yhtä paljon kuin ihmisiäkin, ei ole olemassa "homoja", ei "heteroita", ei "biseksuaaleja", eikä myöskään mitään "homojen oikeuksia", joiden puolesta taistella. Taistelun luonne, ydinasia ja päämäärä muuttuu. Kunnes se taas muuttuu. Kunnes se taas muuttuu.

Ja tällöin ihmiset, jotka eivät näe muuta kuin sen mikä nyt on se JUTTU, jota pitää puolustaa, kulkevat vain mukana, näkemättä mihin ollaan menossa.

Tulee elävästi mieleen Orwellin romaani "Vuonna 1984", jossa mielenosoituksen sanoma saattoi muuttua kesken kaiken, ilman että kukaan edes huomasi mitään.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen

"Näet myös muut ihmiset tyhminä, joille täytyy vääntää rautalangasta."

En suinkaan. Rautalankaa tarvitaan silloin, kun ihmiset, mahdollisesti hyvinkin järkevät, omaksuvat kyseenalaistamatta jonkin epäolennaiseen semantiikkaan perustuvan lohkaisun, jota sitten toistellaan syventymättä siihen.

Avioliittoasian kohdallahan tämä on nähty monessa vaiheessa. Kun lakimuutoksen kannattajat itse puhuivat sukupuolineutraalista avioliitosta, jotkut vastustajat toistelivat läppää "Ei ihmiset ole sukupuolineutraaleja vaan miehiä tai naisia, öhö öhö". Kun alettiin puhua tasa-arvoisesta avioliitosta, keksittiin uusi mantra: "Avioliitto on jo tasa-arvoinen kun siinä on yksi mies ja yksi nainen / kun kaikki voivat sen samoin ehdoin solmia, öhö öhö." Ja nyt tämä: "Jos sukupuoli on jokaisella eri, ei voi olla samaa sukupuolta olevien avioliittoa, öhö öhö."

On inhimillisesti erittäin ymmärrettävää, että ihmisiin vetoavat tällaiset näennäisnokkelat kiteytykset. Olen itsekin sellaisiin sortunut, ihminen kun olen. Ja olen ollut oikein kiitollinen, kun minua on hoksautettu niiden pinnallisuudesta.

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen

"Jos sukupuolia on yhtä paljon kuin ihmisiäkin, ei ole olemassa "homoja", ei "heteroita", ei "biseksuaaleja", eikä myöskään mitään "homojen oikeuksia", joiden puolesta taistella."

Hyvä ja looginen päätelmä. Tuo sukupuolien hävittäminen alkaa kuulostaa ihan järkevältä. Homotranslghbo -melun lisäksi loppuisi itkeminen naisen eurosta ja aliedustuksesta pörssiyhtiöissä.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #65

"Jos sukupuolia on yhtä paljon kuin ihmisiäkin, ei ole olemassa 'homoja', ei 'heteroita', ei 'biseksuaaleja', eikä myöskään mitään 'homojen oikeuksia', joiden puolesta taistella."

"Hyvä ja looginen päätelmä."

Kyl! Samalla tavalla looginen kuin "Jos eri ruokalajeja on lukematon määrä, ei ole olemassa ihmisiä jotka tykkäävät hernekeitosta".

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen Vastaus kommenttiin #68

Kyllähän ihmiset edelleen määrittelisivät itsensä kuka miksikin, mutta valtiovallan silmissä sukupuolia ei olisi. Tällöin esimerkiksi kiintiöiden vaatiminen olisi turhaa.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Pitääkö Ahvio lukijoitaan tyhminä vai onko vika jossain muualla? Ei 'heteroseksuaalisuuden purkaminen' ole suinkaan sama kuin heteroseksuaalisen normin purkaminen. Heteroseksuaalisuuden normi on hetero-olettama eli ajatus, että lapsille ja nuorille on ok puhua kuin heistä kasvaisi ilman muuta heteroseksuaalisia, koska se on todennäköisintä ja koska se on 'normaalia' jne. Kuten olettamista aina, siitä puuttuu sen tunnustaminen, että jokin muukin on mahdollista. Tai siihen sisältyy heterouden esittäminen suoraan tai epäsuorasti ainoana hyväksyttävänä mallina, normina. Muun viestitetään suoraan tai epäsuorasti olevan likaista, sairasta, kartettavaa ja vihattavaa.

Lapset ja nuoret kasvavat monien erilaisten olettamien tykityksessä: Sitten kun olet ylioppilas, sitten kun joskus olet äiti jne. Olettamat ovat usein myös vaivihkaisia ja sanattomia merkityksen ja arvon antamisia ja poisottamisia.

Lähi-idän uskontoihin sisältyy hyvin voimakkkaana vanhemman sukupolven harjoittama nuorten pili- ja pimppikontrolli. Ahviolaisten ja aitoavioliittolaisten ym. kristillisinä esiintyvien ääriliikkeiden tavoite on itseasiassa sama kuin poikien ja tyttöjen silpojilla ja naisten säkittäjillä: äärimmäinen kontrolli ja totaalinen haltuunotto, hegemonian kyseenalaistamisen estäminen.

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

Nyky-yhteiskunnan näkemys siitä että tasa-arvo vaatii sitä että yhteiskunta pakkomuokataan vähemmistön näkemyksen mukaiseksi on ihmeellinen.

Mikäli dysforia ei ole sairaus niin miksi näiden ihmisten selviäminen yhteiskunnassa edellyttää jatkuvia mittavia muutoksia yhteiskuntaan jotta nämä ihmiset eivät masennu ja tee itsemurhaa?

Olli Nurmi

Onko se, että kaikki saavat olla juuri sellaisia kuin ovat, jotenkin vähemmistönäkemys? Vai eikö jokaisen ihmisen voisi ajatella toivovan tätä.

Kai ymmärrät, että se masennus ja itsemurhat johtuu nimenomaan niistä ihmisistä joille tämä asia ei ole okei?

Käyttäjän dottore48 kuva
Kari Ellimäki

Näin ateistina tai panteistina, miten vain haluatte, joudun tunnustamaan teologiblogistin ajatukset pääosin oikeiksi.

Se, että homoseksuaalisuus tai mikä tahansa trans... etc on ihan ok ja että kaikkinainen näiden ryhmien syrjintä tms on ehdottoman väärin ei tarkoita, että koko heteroihmisten joukon pitäisi ruveta elämään heidän ehdoillaan.

Juuri tällaista kieroutunutta "hen"-kulttuuria yhteisvessoineen pidän suorastaan naurettavina tai sitä ettei saa kutsua poikia pojiksi tai tyttöjä tytöiksi.

Ehdotankin, että kerätään me heterot listoja ja järjestetään "matineoita ja marsseja", että edelleen saamme olla miehiä ja naisia.

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus

En itse lähtisi julkisesti epävarmuuttani tuolla tavalla julistamaan, mutta kukin tyylillään.

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus

Kaikenlainen kulttuurin muuttaminen joka tapahtuu transihmisille ja/tai seksuualivähemmistöille suotuisampaan suuntaan on näemmä kirjoittajan mielestä kulttuurimarksismia. Jani Toivola tuskin on minkäänlainen marksilainen, eikä näillä muutoksilla ole mitään tekemistä minkään "kulttuurimarksilaisuuden" kanssa. Kulttuuri muuttuu, pidit sinä siitä tai et. Ehdotetut muutokset eivät myöskään ole pois niiltä, jotka kokevat perinteisemmät sukupuoliroolit omikseen. Ne tarjoavat vaihtoehdon niille jotka eivät muotteihin sovi.

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

Itse arvelen että olemme n. 5 vuotta siitä kun vihervasemmistolaiset vaativat sakkoja yrityksille jotka pitävät miehille ja naisille eri vessoja.

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus
Käyttäjän dottore48 kuva
Kari Ellimäki

"Eivät ole keneltäkään pois"

- toki ovat jos vähemmistöt yrittävät normittaa koko yhteisön omaan agendaansa.

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus

Onneksi näin ei näytä olevan käymässä tämänkään tekstin perusteella.

Olli Nurmi

Ai normittaa samalla tavalla kun koko helkutin yhteiskuna on normitettu keinotekoisella mies-nainen -jaottelulla ja hetero-olettamalla :DD Naurattaa.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth

Jos ei ole mies-nainen -jaottelua, ei ole olemassa heteroita eikä homojakaan. Ei ole myöskään tapauksia, joissa mies kokisi olevansa nainen tai päinvastoin.

Kaikki ns. sukupuolenkorjausleikkaukset perustuvat mies-nainen -jaottelulle, ja sille, että sukupuolia on kaksi. Ns. sukupuolenkorjausleikkauksessa on vain kaksi vaihtoehtoa. Mies muutetaan anatomisesti naiseksi tai päinvastoin.

Jos mieheksi muuttuvalle naiselle jätetään kohtu, se ei poista mies-nainen -jaottelua, vaan tällöin ihmisessä on sekä miehen että naisen ulkoisia tai anatomisia piirteitä.

Sukupuolia on kaksi, mies ja nainen. Tässä on niin paljon ristiriitaisia näkemyksiä, että on kiinnostavaa nähdä mitä tapahtuu kun nämä rintamat kohtaavat. Homojen oikeuksien puolustajat ja sukupuolen merkityksen ja kaksijakoisuuden kieltäjät.

Jos et näe tässä ristiriitaa, niin ehkä näet sitten kun nämä törmäävät toisiinsa.

Olli Nurmi Vastaus kommenttiin #38

Et ole tiettävästi sukupuolenkorjauksen ammattilainen, joten saanen korjata tietojasi. Kyseessä ei ole miehen korjaamista naiseski tai päin vastoin vaan korjausleikkausten pointti on korjata ihmisen ulkoiset elimet siihen malliin, jonka hän kokee omakseen. Jotkin ihmiset esimerkiksi valitsevat poistattaa rintansa, koska kokevat ne kuulumattomiksi omaan kehoonsa. Se ei tee naisesta miestä, että tältä poistetaan rinnat aivan samalla tavalla kun miehestä ei tee naista se, jos hän menettää peniksensä ja kiveksensä onnettomuudessa.

Käytät oikeaoppisesti termiä sukupuolenkorjaus, mutta et selkeästi ole ymmärtänyt, että se ei edellenkään toimi periaatteella naisesta mieheksi ja miehestä naiseksi.

Biologisia lisääntymiselimiä on kaksi kappaletta ja muutama välimuoto siitä. Se, mitä näiden pohjalta voidaan johtaa tai olettaa yksilöstä on ihan yhteiskunna juttu ja juuri sitä heteronormatiivista ja sukupuolibinäärinormia, josta puhutaan.

Käyttäjän ollivaisala kuva
Olli Väisälä

Minusta mies–nainen-jaottelun kutsuminen keinotekoiseksi on aika keinotekoista.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Presidentti John F. Kennedy päätti laittaa ihmisen kuuhun 1960-luvun loppuun mennessä, ja vuonna 2016 presidentti Barack Hussein Obama päätti laittaa miehen naisten vessaan. "Kulttuuri muuttuu, pidit siitä tai et", Karo Kankusta lainaten.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Korjausliike tulee, vaikka en tiedä miten!

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/su...

"Sukupuolen moninaisuuden huomioiminen on tärkeää kaikessa ihmisiin vaikuttavassa ja ihmisten kanssa tehtävässä työssä. Se on erityisen tärkeää toimittaessa nuorten kanssa. Jopa 90 prosenttia transnuorista on kokenut epäasiallista kohtelua, kiusaamista, häirintää tai uhkailua koulussa tai oppilaitoksessa."

http://seta.fi/eun-perusoikeusvirasto-suomen-puutu...

"90 prosenttia suomalaisvastaajista raportoi kiusaamisesta oppilaitoksissa EU:n tekemässä laajassa kyselytutkimuksessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Aiheesta keskusteltiin keskiviikkona seminaarissa eduskunnassa."

Olli Nurmi

Hienot olkiukot sieltä
"Et voi sanoa olevasi mies, ilman että sinulla on penis, koska miehellä on penis. Joten jos vaginaa ei voi penikseksi muuttaa niin nainen ei voi mieheksu muuttua"

Lähdet itse asettamastasi olettamuksesta, joka on väärin, sekä turhan yleistävä. Kaikilla miehillä ei ole penistä ja kaikki, joilla on penis, eivät ole miehiä.

Timo Lehtonen

Olli Nurmi kirjoitti 25.5.2016 21:53: ”Kaikilla miehillä ei ole penistä ja kaikki, joilla on penis, eivät ole miehiä.”

Miesten lisäksi myös pojilla on lähtökohtaisesti penis.

Olli, pyydän sinua määrittelemään mitä tarkoittaa suomen kielen sana mies.

"...kaikki, joilla on penis, eivät ole miehiä.”
Olli, jos henkilöllä on penis, niin mikä ominaisuus tai ominaisuudet mielestäsi voi tehdä hänestä naisen tai tytön?
Nainen: täysikasvuinen naissukupuolta oleva ihminen.
Tyttö: naispuolinen henkilö syntymästä aikuisikään, tyttölapsi.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

KVG

http://www.iltalehti.fi/viihde/2016032121306724_vi...

"jos henkilöllä on penis, niin mikä ominaisuus tai ominaisuudet mielestäsi voi tehdä hänestä naisen tai tytön?"

Transsukupuolisuus on tällainen ominaisuus - vai väitätkö ettei esimerkiksi Marja-Sisko Aalto ole nainen?

http://marja-siskonblogi.blogspot.fi/

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #23

Juho, pyydän vastaamaan tähän: jos henkilöllä on penis, niin mikä ominaisuus tai ominaisuudet mielestäsi voi (jos voi) tehdä hänestä naisen tai tytön?

Jos tarkoittamasi Marja-Sisko Aalto on syntyessään omannut sellaisia lisääntymiseen liittyviä ominaisuuksia, joiden perusteella hänet on yksiselitteisesti todettu miessukupuolta olevaksi (hedelmöittävä), niin hän on pohjimmaltaan mies.
Jos hän on hoitojen myötä saanut lakiin perustuen väestötietojärjestelmään kirjatun sukupuolitietonsa muutetuksi miehestä naiseksi, niin ei se tarkoita, että hän olisi aito nainen.
Aito: oikea, väärentämätön, autenttinen, todellinen, puhdas.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #24

Kysymykseesi esitin jo vastauksen - transsukupuolisuus on sellainen penikselliseen henkilöön liittyvä biologinen ominaisuus, joka tekee hänestä naisen tai ikäryhmävakioidusti tytön.

Marja-Sisko Aalto on todellakin ihka aito nainen, kuten myös toinen kuopiolainen l. Hetti Rytsy.

Timo Lehtosen sukupuolen aitoudesta meillä ei sen sijaan ole validia näyttöä (esimerkiksi sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalta annettua todistusta)..

aito1*F (inen-loppuisen substantiivin ja adjektiivin määritteenä myös taipum.) oikea, väärentämätön, autenttinen, todellinen, puhdas. Aitoja jalokiviä. Aito asiakirja. Aidot tunteet. Aitoon (t. aito) hämäläiseen tapaan. Katui aidon vilpittömästi.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #25

Juho Antikainen kirjoitti 26.5.2016 00:34: ”…transsukupuolisuus on sellainen penikselliseen henkilöön liittyvä biologinen ominaisuus, joka tekee hänestä naisen tai ikäryhmävakioidusti tytön.”

Juho, mihin perustuen transsukupuolisuus on mielestäsi biologinen ominaisuus?
Transsukupuolisuus: voimakas tunne kuulumisesta vastakkaiseen sukupuoleen.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #27

Tieteelliseen tutkimustietoon perustuen voidaan todeta transsukupuolisuuden olevan biologisen ominaisuuden - ja tähän kohtaan on tietenkin linkitettävä jokin tuore tutkimusartikkeli asian todisteeksi :

http://dailyfreepress.com/2015/02/18/bu-researcher...

"
Several BU students said they were not surprised by the review’s findings and agreed that being transgender is more biological rather than psychological."

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #29

Transsukupuolisuus: voimakas tunne kuulumisesta vastakkaiseen sukupuoleen.

Juho Antikainen on siis sitä mieltä, että pelkkä tunne kuulumisesta vastakkaiseen sukupuoleen on biologinen ominaisuus!

Haettiin "tunne" Kielitoimiston sanakirjasta
http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?L...

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #25

Juho Antikainen kirjoitti 26.5.2016 00:34: "Timo Lehtosen sukupuolen aitoudesta meillä ei sen sijaan ole validia näyttöä..."

Tiedoksi: Olen hedelmöittänyt lasteni äidin. Olen siis lisääntymiseen liittyviltä ominaisuuksiltani hedelmöittävä - olen siis sukupuoleltani mies.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #31

Em. kuopiolaiset naiset ovat myös hedelmöittäneet lapsiensa äidit :)

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #25

"Timo Lehtosen sukupuolen aitoudesta meillä ei sen sijaan ole validia näyttöä (esimerkiksi sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalta annettua todistusta).."

----

Siis hetkinen. Oletko nyt ihan tosissasi? Että "validi näyttö" sukupuolen aitoudesta, on joltain sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalta saatu todistus??

Sekö on tapa jolla sukupuolen voi todentaa tai todistaa? Kun ulkoiset merkit eivät enää päde?

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #39

"Siis hetkinen. Oletko nyt ihan tosissasi? Että 'validi näyttö' sukupuolen aitoudesta, on joltain sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalta saatu todistus??"

Näin se menee. Tervetuloa todellisuuteen.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #39

Minulle riittää henkilön oma ilmoitus useimmissa tilanteissa - ja Suomessakin tulisi mitä pikimmiten siirtyä järjestelmään, missä juridisen sukupuolensa voi muuttaa ilmoitusmenettelyllä :

http://www.iltasanomat.fi/seksi-parisuhde/art-2000...

Oma edellinen kommenttini koski kriittisenä vastineena Lehtosen käyttämää sanan "aito" arvotelmaa korostamassa cissukupuolisuuden normatiivisuutta...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #24

"Jos hän on hoitojen myötä saanut lakiin perustuen väestötietojärjestelmään kirjatun sukupuolitietonsa muutetuksi miehestä naiseksi, niin ei se tarkoita, että hän olisi aito nainen."

Jossitteluistasi huolimatta voidaan varmasti todeta, että henkilöt voidaan sukupuolensa perusteella tosiaankin jakaa kahteen ryhmään - cis- ja transsukupuolisiin siis.

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #26

Juho Antikainen kirjoitti 26.5.2016 00:50: ”…henkilöt voidaan sukupuolensa perusteella tosiaankin jakaa kahteen ryhmään - cis- ja transsukupuolisiin siis.”

Tuo ei pidä paikkaansa!
Juho, henkilöiden jakaminen cis- ja transsukupuolisiin ei ole sukupuoleen perustuvaa jakamista!

”Cis-ihminen on mies tai nainen, joka ei koe itseään transihmiseksi, intersukupuoliseksi tai muunsukupuoliseksi ja ilmaisee sukupuoltaan pääosin omalle synnynnäiselle sukupuolelleen ominaisesti.”
http://seta.fi/hlbtiq/
Transsukupuolisuus: voimakas tunne kuulumisesta vastakkaiseen sukupuoleen.
http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?L...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #28

Ihmisten jakaminen cis- ja transsukupuolisten ryhmiin tapahtuu nimenomaisesti heidän sukupuolisuutensa perusteella - ei siis esimerkiksi heidän neniensä värin tai sormiensa lukumäärän perusteella...

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #30

Juho, transsukupuolisuudella tarkoitetaan voimakasta tunnetta kuulumisesta vastakkaiseen sukupuoleen. Siinä on kyse tunteesta, ei sukupuolesta.
Koska siinä on kyse vain tunteesta, niin henkilöiden jakaminen cis- ja transsukupuolisiin ei ole sukupuoleen perustuvaa jakamista!

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #32

Niin, sen voimakkaan tunteen perustana on biologia kuten on jo tutkimuksellisesti todistettu ja sukupuolihan on paitsi tietenkin sosiaalinen konstruktio niin myös biologinen ominaisuus :)

https://fi.wikipedia.org/wiki/Cissukupuolisuus

Cissukupuolinen tarkoittaa henkilöä, joka kokee (K O K E E) sukupuoli-identiteettinsä vastaavan syntymässään määriteltyä sukupuolta...

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #34

Juho Antikainen kirjoitti 26.5.2016 01:30: "...sukupuolihan on paitsi tietenkin sosiaalinen konstruktio niin myös biologinen ominaisuus"

Juho, kerro minkälainen on sukupuoli-käsitteen määritelmä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #35

"Sukupuoli
Sukupuoli on moninainen ja sen määrittely on hankalaa, sillä siihen liittyy paljon syvään juurtuneita kulttuurisia käsityksiä ja olettamuksia. Sukupuoli voi tarkoittaa esimerkiksi sukupuolirooleja, naiseuden ja mieheyden sosiaalisia merkityksiä, sukupuolista käyttäytymistä tai yksilön sukupuoli-identiteettiä. Sukupuolten välisestä tasa-arvosta puhuttaessa tarkoitetaan monesti naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Sukupuoli on kuitenkin tätä kahtiajakoa monimuotoisempi käsite."

https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/su...

Sukupuolen käyttämisestä poliittisena käsitteenä on varsin luonnikkaasti kirjoittanut Joonas Pennanen vielä luonnosasteella olevassa tutkimuspaperissaan - käsite sukupuoli sisältää paitsi arvoarvostelmia niin myös kuvailevia aspekteja, jolloinka käsitteen asianmukainenkin käyttö voi johtaa yliläikkymiseen :) Silloin siis puhutaan aidanseipäistä aidan sijaan eikä nähdä metsää puilta...

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #36

Jotenkin turhauttavaa kun pyydetään määritelmää jostakin, se otetaan sanasta sanaan valmiina jostakin.

Kaikki johonkin joskus kirjoitettu vaatii kriittistä tarkastelua. Varsinkin nykypäivänä.

Tuota samaa "määritelmää" olet tarjonnut aiemminkin. Siinä todetaan, että sukupuolen määrittely on hankalaa (nykyisten näkemysten mukaan varmasti onkin, perinteisesti ei)

Esimerkkien luettelu ei ole "määrittelemistä".

Sanalla sanoen, tuosta "määritelmästä" puuttui määritelmä, eli juuri vastaus kysymykseen. On siis todettava, että nykyisen "sukupuolen moninaisuus" -näkemyksen pohjalta sukupuolta ei ole mahdollista määritellä mitenkään.

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax Vastaus kommenttiin #40

Mikä loppujen lopuksi edes velvoittaa sukupuolen määrittelyyn? Nykyisin on miehiä, naisia, miesnaisia fifty-fifty ja sellaisia, jotka eivät koe kuuluvansa kumpaankaan sukupuoleen.

Seksuaalisuuden suhteen on olemassa läjäpäin ihmisiä, joita ei kiinnosta seksi kenenkään kanssa eli he ovat aseksuaaleja.

Mihin aseksuaali mies-nainen tarvitsee sukupuolijaottelua? Miksi yhteiskunta vaatii sitä häneltä? Jäänne keskiajalta, josta olisi syytä jo luopua?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #40

"Jotenkin turhauttavaa kun pyydetään määritelmää jostakin, se otetaan sanasta sanaan valmiina jostakin."

Tarkoitatko Timo Lehtosen tyyliä hakea sanojen merkityksiä Kielitoimiston sanakirjasta?

Käsitteen "sukupuoli" määritteleminen "eksaktisti" on hankalaa (koska käsite on moninainen), joten asiaa tulee silloin lähestyä kuten mitä tahansa muutakin monitahoista tai moninaista ilmiötä. Ainakin minulle sukupuoli, sukupuolisuus ja myös seksuaalisuus hahmottuvat ihan riittävällä tarkkuudella yleisinäkin ihmisen ominaisuuksina määritelmien laaja-alaisuudesta huolimatta...

Niko Sillanpää

Sukupuolen voi todeta objektiivisesti karyotyypistä. Kromosomianomaliat ja hyvin harvinaiset muista kuin sukupuolikromosomien anomalioista johtuvat fenotyypin määräytymisen häiriöt eivät muuta tätä dikotomiaa miksikään, vaan ovat kansainvälisen sairausluokittelun mukaisia sairauden tiloja. Ei siis ole mitään älyllisesti kelvollista perustetta puhua muusta kuin kahdesta sukupuolesta. Progressiivinen agenda, miltä jostain tuntuu (ja tuntuuko hänestä hyvältä tai pahalta vai joltain muulta) ja nais/sukupuolentutkimuksen "tulokset" eivät ole eivätkä tuota mitään järjellisiä argumentteja, joita pitäisi ottaa huomioon mitenkään yhteiskunnan järjestämisessä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Ei voi todeta, koska sukupuoli on suurelta osin sosiaalinen rakennelma eli konstruktio :)

Niko Sillanpää

Sukupuoli ei ole sosiaalisesti konstruoitunut, vaan kulttuuri on. Sukupuoli on evolutiivisesti konstruoitunut.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #47

Kulttuurievolutiivisesti lähinnä...

Kannattaa lukea Judith Butlerin "Hankala sukupuoli", niin pääset sinäkin ns. "kärryille" näistä sukupuoliasioista.

Niko Sillanpää Vastaus kommenttiin #49

Kiitos, mutta tutustuin Butleriin jo viime vuosikymmenellä. Hänellä ei ole mitään varsinaista tutkimusdataa, vaan kyseessä on nojatuolifilosofointia eli mielipidekirjoitusta. Tieteellisessä mielessä ei jatkoon.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #47

Avioliittolain tapauksessa sukupuoli tarkoittaa henkilötunnuksen toiseksi viimeistä merkkiä, ei mitään kehollisia piirteitä. Onko henkilötunnus tosiaan mielestäsi evolutiivisesti konstruoitunut?

Niko Sillanpää Vastaus kommenttiin #52

Henkilötunnuksen toiseksi viimeinen merkki pitäisi määräytyä objektiivisesti, yksiselitteisesti ja pysyvästi karyotyypin perusteella. Voidaan tietty sopia "musta tuntuu"-määritelmiä, mutta sillä taas sitten ei ole tekemistä muun kuin politiikan kanssa.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #56

"Henkilötunnuksen toiseksi viimeinen merkki pitäisi määräytyä objektiivisesti, yksiselitteisesti ja pysyvästi karyotyypin perusteella."

Mut ei se määräydy. Ja tosiaan, avioliittolailla ei ole mitään tekemistä esimerkiksi biologian, vaan juurikin politiikan kanssa. Tämä koskee niin uusinta kuin aikaisempiakin lakeja.

Timo Lehtonen

Opetushallitus ei tiedä montako sukupuolta ihmisellä on - 15.4.2016 Timo Lehtonen
http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2154...

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Kansanedustaja ei tiedä kuinka paljon maapallolla on asukkaita :D

http://jiihooantikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2...

Timo Lehtonen

Kansanedustaja: Miten ministeri perustelee sukupuolia olevan enemmän kuin kaksi? - 22.4.2016 Timo Lehtonen
http://timolehtonen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2158...

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen antoi 18.5.2016 vastauksensa kansanedustaja Mika Raatikaisen /ps kirjalliseen kysymykseen KK 236/2016 vp https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotV....

Sanni Grahn-Laasonen ei vastannut ollenkaan Raatikaisen hänelle esittämään suoraan kysymykseen: Miten ministeri perustelee sen, että Opetushallituksen oppaassa väitetään ihmisen sukupuolia olevan enemmän kuin kaksi? Ministeri ei kertonut vastauksessaan mihin perustuen Opetushallituksen oppaassa väitetään ihmisen sukupuolia olevan enemmän kuin kaksi.

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Vastaus oli sangen yleissivistävä. Toivottavasti Raatikainen luki sen ja otti opikseen.

Vastausta kysymykseen ei kyllä tullut, mutta koskas sellaista poliitikolta mmutenkaan saa.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Opetusministeri on antanut aivan riittävän vastauksen, sillä jo itse kirjallisessa kysymyksessä varsinaista kysymystä alustetaan seuraavalla tavalla :

" Oppaassa todetaan: "Tasa-arvokäsite kattaa myös sukupuolen moninaisuuden eli hyväksyy ajatuksen, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi."

Ja opetusministerin antamassa vastauksessa tätä asiaa selvennetään mm. seuraavasti :

" Käsite ”sukupuolen moninaisuus”
kattaa monenlaiset naiset ja tytöt sekä miehet ja pojat sekä sukupuolivähemmistöt, moninaiset sukupuoli-identiteetit sekä sukupuolen ilmaisun erilaiset tavat. "

Sukupuoli on siis moninainen ilmiö ja miesten ja naisten lisäksi on olemassa muunsukupuolisia ihmisiä ...

Timo Lehtonen

Väite: Sukupuoli-identiteetti voi vaihdella edestakaisin
”Amerikkalaistutkija väittää löytäneensä ryhmän ihmisiä, joiden sukupuoli-identiteetti vaihtelee jopa useita kertoja päivässä, kertoo Huffington Post.”
http://www.iltasanomat.fi/tiede/art-2000000497207....

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Kannattaa jokaisen pyrkiä näkemään maailma uusin silmin ja suhtautua norminpurkutalkoisiin ennakkoluulottomasti:

https://www.youtube.com/watch?v=_FBSqzLW4Gs

Ihmisiä ei pakoteta mihinkään.

Päinvastoin.

Niinno, muistakaa kuitenkin, että ensi vuonna ei hirvimetsälle ole enää asiaa ilman maastokuvioituja rakennekynsiä ;)

Käyttäjän dottore48 kuva
Kari Ellimäki

"Siis: ei ole olemassa miehiä tai naisia, vaan miehiä,jotka ovat vähemmän naisia ja naisia, jotka ovat vähemmän miehiä.

Ei siis voi olla mitään patriarkaalisia järjestelmiäkään, koska ehkä Hitler olikin nainen, jota kuitenkin dominoi ajatus miehenä olemisesta, vastaavasti Katariina Suuri olikin ehkä mies, jolla oli vain karyotyyppinä feminiiniset piirteet, josta päästään..."

Ote Sukupuolentutkimusinstituutin patriarkaalis-feministisen jaoston luentopäiviltä.

Timo Lehtonen

Kannattaa lukea: "7 miljardia sukupuolta, vai harhaa?"
http://www.jordanilla.fi/2016/05/7-miljardia-sukup...

Väestöliiton nuorisolääkäri Miila Halonen kirjoitti 26.2.2016 ”Sukupuolia on seitsemän miljardia”, mutta ei osoita väitettään todeksi https://vaestoliitonblogi.com/2016/02/26/sukupuoli...

Miila Halonen on siis nuorisolääkäri!

Toimituksen poiminnat