Juha Ahvio Elämä on ajattelemisen arvoista

YK:n ihmisoikeuksien julistus ja perinteinen avioliitto

YK:n ihmisoikeuksien julistus velvoittaa valtion suojelemaan perinteistä avioliitto- ja perheinstituutiota.  Yhdistyneiden kansakuntien YK:n vuonna 1948 julkaisema Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, The Universal Declaration of Human Rights, määrittelee julkisesti ja yleismaailmallisen kattavasti, mitä ihmisoikeuksilla tarkoitetaan ja millaisia konkreettisia oikeuksia ihmisarvon, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kunnioittaminen edellyttää.

Julistuksen artiklassa 16 ihmisoikeudeksi määritellään perinteisen avioliiton solmiminen ja tämän instituution varaan rakentuvan perheen perustaminen. Artikla 16 kuuluu seuraavasti :

”16. artikla. (1) Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaista rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen. (2) Avioliiton solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydellisestä suostumuksesta. (3) Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan.”

Se, että tässä artiklassa on kyse perinteisestä avioliittoinstituutiosta, käy ilmi seuraavasti. Artikla määrittelee avioliitolle sukupuoliedellytyksen ja ikäedellytyksen: ”Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia…” Koska ”perheen perustaminen” nojaa artiklan mukaan nimenomaan miehen ja naisen solmiman avioliiton varaan, on kyse miehen ja naisen keskenään solmimasta liitosta. Tämä ihmisoikeusartikla kytkee siten miehen ja naisen keskenään solmiman avioliiton perheen muodostumiseen ja tämän myötä mahdollisten lasten syntymiseen ja vanhemmuuteen.

Artikla 16 liittää johdonmukaisesti toisiinsa miehen ja naisen yhteenliittymisen, tämän seurauksena mahdollisesti syntyvät lapset ja näiden hoivaamisen ja kasvattamisen, vanhemmuuden. Artikla julistaa ihmisoikeudeksi juuri tällaisen miehen ja naisen yhteenliittymisen varaan perustuvan avioliiton solmimisen. Artikla julistaa selkeästi ja yksiselitteisesti, että avioliiton solmiminen aloittaa perheen perustamisen ja että tällainen perhe on – ennen kaikkea – ”yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa…”

YK:n ihmisoikeusjulistuksen kuudennentoista artiklan kohta (3) on erityisen merkille pantava koko artiklan sisällön oikein ymmärtämisen kannalta:

”Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan.”

Englanniksi YK:n julistuksen artiklan 16 kohta kolme kuuluu seuraavasti: ”The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State” ja ranskaksi ”La famille est l’element naturel et fondamental de la societe et a droit a la protection de la societe et de l’Etat”.

Merkille pantava tosiasia on, että YK:n julistuksen artikla 16 käyttää käsitettä ”luonnollinen” määritellessään miehen ja naisen välisen avioliiton varaan perustuvan perheen yhteiskunnallista olemusta. Perhe on ”luonnollinen ja perustava ydinosa”, ”the natural and fundamental group unit”, ”l’element naturel et fondamental”.

Se, että YK:n ihmisoikeuksien julistuksen artikla 16 käyttää ”luonnon” ja ”luonnollisen” käsitettä, ei ole sattumaa eikä retorista runollisuutta. Tämän filosofisesti erittäin merkittävän, ladatun ja tärkeän käsitteen käyttö tässä yhteydessä on ratkaisevan valaisevaa koko artiklan asianmukaisen tulkinnan kannalta. ”Luonnon” ja ”luonnollisen” käsitteeseen viittaaminen perheen yhteiskunnallisen olemuksen määrittäjänä osoittaa, että artikla 16 ja sen käsitys avioliitto- ja perheinstituutiosta perustuu ja nojaa luonnollisen lain etiikan ja luonnonoikeusajattelun varaan.

Tämä tosiasia on selvä myös sen pohjalta, mitä tiedämme YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen syntyhistoriasta. Kuten käy ilmi esimerkiksi Andrew Woodcockin artikkelista ”Jacques Maritain, Natural Law and the Universal Declaration of Human Rights”, Journal of the History of International Law (8, 2006): 245–266  ja Robert J. Araujon artikkelista ”Natural Law and the Rights of the Family”, International Journal of the Jurisprudence of the Family (197, 2010): 197–222 , luonnollisen lain etiikkaan pohjautuva luonnonoikeusajattelu yleensä ja varsinkin ranskalaisen filosofin Jacques Maritainin (1882–1973) edustama luonnonoikeusfilosofia vaikuttivat oleellisesti julistuksen artiklan 16 sisällön muotoiluun ja sen edustamaan käsitykseen siitä, mitä avioliitolla ja perheellä tarkoitetaan luonnollisina instituutioina. 

Koska Jacques Maritainin luonnonoikeusajattelu on YK:n julistuksen avioliittoa käsittelevän artiklan 16 taustalla, on kyseinen artikla myös johdonmukaisessa peruslinjassa niin sanotun uuden luonnollisen lain eli The New Natural-Law Theory -koulukunnan eettisen ja oikeusajattelun kanssa. Tietyistä muotoilullisesti uusista piirteistään huolimatta uuden luonnollisen lain koulukunta – jonka johtavia ajattelijoita ovat ranskalais-amerikkalainen filosofi Germain Grisez ja australialainen oikeusfilosofi John Finnis sekä amerikkalaiset oikeustieteen professori Robert P. George ja filosofian professori Patrick Lee – edustaa ytimeltään sitä samaa luonnonoikeusajattelun perinteistä linjaa, josta Maritaininkin ajattelu kumpusi. Tätä linjausta perustelee Robert P. George esimerkiksi kirjansa Conscience and its Enemies: Confronting the Dogmas of Liberal Secularism (ISI Books 2013) sivuilla 86–90. Sitä, mitä avioliitto tästä lähtökohdasta käsin tarkasteltuna on, George selvittää kyseisen teoksen sivuilla 126–141.      

Edellä esitetyllä tavalla muotoillun luonnollisen lain etiikan ja oikeusajattelun ytimen – jonka päälinjat esittää amerikkalainen filosofian professori Jay Budziszewski kirjassaan Written on the Heart: The Case for Natural Law (IVP Academic 1997) –  pohjalta ymmärrettyä eli perinteistä avioliitto- ja perhekäsitystä selostan kirjaseni Sukupuolineutraali avioliitto – Miksi ei? (Kuva ja Sana 2012) sivuilla 9–29 sekä kirjani Avioliitto ja perhe (Kuva ja Sana 2013) sivuilla 23–61. Tältä pohjalta muotoilin myös nykyisen avioliittolain säilyttämistä puoltavan asiantuntijalausuntoni eduskunnan lakivaliokunnalle 7.5.2014.

Edellä esitetyn nojalla on ilmeisen perusteltua katsoa, kuten sisäministeri Päivi Räsänen on asianmukaisesti todennutkin, että YK:n ihmisoikeusjulistuksen pykälän 16 mukaisten ihmisoikeuksien kunnioittaminen edellyttää avioliittolain säilyttämistä nykyisellään.

Ajatus avioliittolain muuttamisesta sukupuolineutraaliksi on radikaalisti ristiriidassa YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen artiklan 16 kanssa.

Mikäli YK:n julistuksen mukaisia ihmisoikeuksien, ihmisarvon, tasa-arvon ja yksilönvapauden käsitteitä pidetään julkisen ja maallisen yhteiskunnallisen päätöksenteon perusteina, löytyy vahva perustelu sille, miksi avioliittolaki tulee säilyttää perinteisen avioliittokäsityksen mukaisena. Perustelu on seuraava.

Oikeudellinen tasa-arvo toteutuu jo nyt Suomen avioliittolaissa, koska laissa oleva mies ja nainen -sukupuoliedellytys ei ole mielivaltainen eikä siten syrjivä. Jokainen suomalainen, joka täyttää avioliiton edellytykset, voi liiton solmia yhtäläisillä ehdoilla jo nyt.

Avioliittolain sukupuoliedellytys perustuu sille tosiasialle, että lisääntyminen riippuu miehestä ja naisesta ja sille todellisuudelle, että miehet ja naiset täydentävät toisiaan sekä sille, että lapset tarvitsevat ehyessä ja kestävässä suhteessa elävää isää ja äitiä.

Avioliitto yhdistää sukupolvet toisiinsa ja avioliiton yhteiskunnallinen tehtävä perustuu siihen, että avioliitto yhdistää isän ja äidin lapsiinsa ja toinen toiseensa luoden yhteiskunnan sosiaalis-taloudellisen perusyksikön, perheen. Jokaisella lapsella on vanhemmat ja jokaisella lapsella on oikeus vanhempiinsa, isään ja äitiin.

Avioliitto ei ole pelkkä yhteiskunnallinen sopimus, ei valtion eikä lakikirjan luomus eikä liioin pelkisty vihkimisseremoniaksi. Valtio ja sen laki eivät ole luoneet avioliittoa, vaan toteavat ja tunnustavat sen. Avioliitto ja sen sukupuoliedellytykset ovat olemukseltaan esipoliittinen instituutio, eivät valtapoliittisia rakennelmia.

Biologisen isän ja äidin kestävän avioliiton varaan rakentuva perhe pystyy sosiologisten tutkimusten mukaan parhaiten kasvattamaan yhteisöllisiin siteisiinsä juurtuneita vapaita ja siveellisiä yksilöitä, vastuullisia kansalaisia ja vapailla markkinoilla toimijoita. Tällainen perhe on yhteiskunnan paras hyvinvointipalvelu ja turvaverkko ja edellytys yksilönvapauden toteutumiselle.

Jotta oikeudellista tasa-arvoa, yksilönvapautta ja ihmisoikeuksien mukaista ihmisarvon tunnustamista voidaan pitää sitovan velvoittavina arvoina eikä vain suhteellisen muuttuvina poliittis-oikeudellisina rakennelmina, on tunnustettava pysyvän ja yleismaailmallisen ihmisolemuksen olemassaolo, johon kuuluu ruumiillinen ulottuvuutensa miehenä ja naisena. Näiden yhteenliittymisestä syntyy uusi sukupolvi, jonka hyvinvointi on keskeinen julkinen peruste perinteisen avioliiton eli rakenteelliselta tarkoitukseltaan uuden elämän mahdollistumiseen tähtäävän instituution yhteiskunnallisen ja oikeudellisen erityisaseman säilyttämiselle.

Juuri tällaisen miehen ja naisen yhteenliittymiseen olemuksellisesti nojaavan perinteisen avioliiton ja sen pohjalle perustetun perheinstituution YK:n ihmisoikeuksien julistuksen artikla 16 oikeuttaa nauttimaan valtion suojelua. Eduskunnan lakivaliokunta teki 20.11.2014 täysin oikean päätöksen ilmaistuaan jo toistamiseen kielteisen kantansa avioliittolain sukupuolineutraaliksi muuttamista ajavaan kansalaisaloitteeseen.

Jos koko eduskunta haluaa täysistunnossaan 28.11.2014 sitoutua YK:n ihmisoikeuksien julistuksen mukaisiin käsityksiin ihmisoikeuksista ja artiklan 16 mukaiseen käsitykseen avioliiton solmimisesta ihmisoikeutena, eduskunta äänestää siten, että nykyinen avioliittolaki säilyy voimassa ja perinteinen avioliitto- ja perheinstituutio nauttii vastedeskin valtion suojelua.      

 

         

 

    

   

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (40 kommenttia)

Tuomas Järvilaki

Tuo julistus ei pois sulje suomeksi eikä englanniksi perhettä saman sukupuolen kanssa. 5-10% vaestöstä lienee "luonnollinsen" piiriin kuuluvaa.
Muussa tapauksessa julistus on tietenkin noilta osin päivitettävä.

Jonas Hellgren

Kyllä se sulkee. Kaikisa muissa pykälissä lukee "Everyone....", jos avioliitto pitäisi sisällään myös samaa sukupuolta olevien liiton (joita siihen aikaan ei ollut missään maassa), teksti kuuluisi jokseenkin "Everyone of full age..."

Lakitekstin pykälät pitää osata lukea osana koko lakia.

Tuomas Järvilaki

Tulkinta kysymys. Siinä ei sanota keskenään. Sitä luultavasti tarkoitettiin, vaan ei sanottu.

Jonas Hellgren Vastaus kommenttiin #15

Tarkkana Jukka.

Ihmisoikeusjulistus, sellaisena kuin se on kirjoitettu sulkee pois homoavioliiton julistetuista ihmisoikeuksista. Se ei tietenkään, kiellä avioliiton uudelleenmäärittelyä eikä estä lakimuutosta.

Nämä ovat kaksi eri asiaa. Räsänen on väärässä käytäessään ihmisoikeusjulistusta vastustaessaan lakimuutosta, ja kannattajat ovat väärässä perustellessaan muutosta ihmisoikeuksilla.

Professori Mappe kiemurtelee aika kauniisti, mutta sitten menee metsään. Liittojen yhdenvertaisuus on eri asia, kuin ihmisten yhdenvertaisuus. Avioliitto, homoliitto, jääkiekkoliitto ja ammattiliitto ovat eri asioita, joten niitten yhdenvertaisuus on teoriassakin mahdotonta.

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen

"Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto..."

Eihän tuossa sanota, että kenen kanssa, tai siis minkä sukupuolen kanssa, täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmmia avioliitto.

Todetaan vaan, että täysi-ikäisten miesten ja naisten oikeutta solmia avioliitto ei saisi rajoittaa.

Velvollisuuksista ja kielloista ei puhuta mitään.

Jonas Hellgren

Nimenomaan siinä sanotaan että avioliitto on miehen ja naisen välinen sopimus. Jos olisi toisin, niin teksti kuuluisi suurinpiirtein "Jokaisella täysi-ikäisellä...", kuten kaikissa muissa pykälissä.
https://www.un.org/en/documents/udhr/
http://www.ihmisoikeudet.net/uploads/materiaali/YK...

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen

Missä kohtaa siinä sanotaan, että avioliitto on miehen ja naisen välinen instituutio? Allekirjoittanut ei ainakaan löydä.

Tuomas Järvilaki Vastaus kommenttiin #5
Jonas Hellgren Vastaus kommenttiin #5

Kerropa miksi siinä lukee "miehillä ja naisilla.." eikä "Jokaisella", kuten kaikissa muissa pykälissä. Lakitekstiä ja sopimustekstiä pitää osata lukea siten kun se on kirjoitettu kokonaisuutena. Jos kokonaisuutta ei hahmota niin tuonhan voisi palasina tulkita niin ettei avioliittoon menevän naisen tarvitse olla täysi-ikäinen. "Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla" ei siis "täysi-ikäisillä miehillä ja täysi-ikäisillä naisilla" Naiset saavat olla vaikka ihan lapsia. Mutta kun lakia ei lueta noin paloittelemalla vaan kokonaisuutena. Luulisi yhteiskuntatieteilijän sen verran ymmärtävän, vaikka kuinka tekisi kipeää.

Tuomas Järvilaki Vastaus kommenttiin #10

Nuo naiset ja miehet ovat samassa virkkeessä.
Ottaa kieliopin vintiltä, ole hyvä.
On selvää että tuohon aikaan kukaan ei ajatellut homoliittoja, joten julistus tulisi päivittää.
Jos homoliitot jotenkin tuntuvat mitätöivän omaasi, yksi syy lisää minulle, 20v avoliitossa eläneelle kahden lapsen ateisti-isälle niitä puolustaa.
Ylemmyydentunto saa minut aina kysymään, joko saa oksentaa matolle !?

Jonas Hellgren Vastaus kommenttiin #17

Ei homoliitto mitenkään mitätöi omaa avioliittoani. Ei edes avioliiton laajentaminen sukupuolineutraaliksi. Kunhan vaan muutos perustellaan asiallisesti todellisin perustein, eikä itketä valheellisesta yhdenvertaisuuden puutteesta tai ihmisoikeuksista. Sellainenkin perustelu on olemassa, kamppanja vaan ei halua sitä julkisesti käyttää, koska se ei kiinnostaisi ketään kannattamaan asiaa, ja saattaisi saada vastustajat järkevämpään puolustukseen (taitaa kyllä olla mahdotonta niille jotka vetävät uskontonarusta).
Suosittelen kaakelilattiaa, helpompi siivota.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari Vastaus kommenttiin #10

Oli YK:n ihmisoikeuksien julistuksen sanamuoto mikä hyvänsä, tasa-arvoinen avioliittolaki tuskin on julistuksen vastainen vaan pikemminkin laajentaa sen soveltamisalaa ja saattaa suuremman joukon ihmisiä osallisiksi sen takaamasta oikeudesta avioliittoon.

Jonas Hellgren Vastaus kommenttiin #19

Tämä on kyllä aivan totta.
Lakiehdotus arvottomasta avioliitosta ei ole ihmisoikeuksien vastainen. Oikeuksia voi ja pitäisikin olla enemmän kuin vanha ihmisoikeusjulistus määrittelee. Kyse onkin siitä, ettei saisi keksityin tulkinnoin perustella jotain mitä ihmisoikeusjulistus ei sisällä. Pätee niin Räsäseen kuin vastapuoleenkin.

Toni Hiltunen

Ihan rehellisesti sanottuna, tuon julistuksen voi tulkita ihan kummallakin tavalla. Kumpikaan tulkinta ei pysty toista kumoamaan. Näin ollen tuo julistus itsessään ei ole esteenä homoavioliitoille.

Käyttäjän leilamustanoja kuva
Leila Mustanoja-Syysmeri

Julistuksen pykälä 16 ei millään kielellä totea, että avioliitto on vain miehen ja naisen välinen liitto. Se on ainoastaan tasa-arvoista avioliittolakia vastustavien oma, sisäänlämpiävä ja älyllisesti epärehellinen tulkinta, joka on vastaan julistuksen henkeä. Tarkoitushakuisesti vastustajat haluavat "unohtaa" - ja minusta jopa kieltää - julistuksen pykälän 2, jossa kielletään kaikkinainen mm. sukupuoleen liittyvä syrjintä.

Jonas Hellgren

Julistuksen pykälä ei millään kielellä totea että avioliitto voisi olla miesten välinen liitto tai naisten välinen liitto. Julistuksen kirjoittamisen aikaan kun sellaisia laillisia "avioliittoja" ei ollut missään maailman maassa. Avioliitto oli yksiselitteisesti miehen ja naisen välinen liitto.
Se että avioliitto tarkoittaisi myös homoliittoa on ainoastaan arvotonta avioliittolakia kannattavien oma, sisäänlämpiävä ja älyllisesti epärehellinen tulkinta, joka on vastaan julistuksen henkeä.

Muuten viittaan ylempänä olevaan kommenttiini.

Käyttäjän leilamustanoja kuva
Leila Mustanoja-Syysmeri

UNDHR:ssa avioliittoa ei ole yksiselitteisesti todettu miehen ja naisen väliseksi liitoksi. Sinä haluat tulkita sen niin. Vaikka homojen ja lesbojen väliset liitot olisivat sinulle kuinka arvottomia, niin on homojen ja lesbojen ihmisoikeuksia rikkovaa kutsua heidän liittojaan arvottomiksi. Kertaan tässä vielä UNDHR:n pykälän 2 - ketään ei saa syrjiä sukupuolensa vuoksi.

Jonas Hellgren Vastaus kommenttiin #13

Ketään ei syrjitä sukupuolen vuoksi. Toistaiseksi laki ja biologia tuntee vain kaksi sukupuolta, mies ja nainen. Vai onko sinun mielestäsi homo tai lesbo sukupuoli?
Yrittäisit edes ajatella mitä kirjoitat, eikä vaan vetää tunteella.

Käyttäjän leilamustanoja kuva
Leila Mustanoja-Syysmeri Vastaus kommenttiin #22

Heh, sinähän helposti hikeennyt. On kait vähän hassua, mutta minusta juuri sinä vedät kovasti tunteella, kun yrität väkisin vääntää UDHRn pykälää 16 omien arvojesi mukaiseksi. ”Big picture” -argumenttisi pykälän tulkinnasta on minusta aika tohero eikä lainkaan uskottava.
Vieno muistutus myös julistuksen ykköspykälästä: ”Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan”. Sinusta näköjään homoseksuaalien avioliitto ei kuulu vapauden eikä tasavertaisuuden arvojen piiriin. Sekin on sinun tunteittesi sanelema arvotus.

Veikka Mattila

On aivan selvää, että 1940-luvun kontekstissa täysi-ikäisillä miehillä ja naisten avioitumisella on tarkoitettu vastakkaista sukupuolta. Tämä on historiallinen tosiasia.

Heli Hämäläinen

1940-luvun kontekstissa Deutsche Christen toimitti samaa sukupuolta olevat uuniin. Tämäkin on historiallinen tosiasia.

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen

Sitä paitsi eix se oo vähän ristiriitaista, että kristilliset fundamentalistit vetoavat tässä kysymyksessä YK:n ihmisoikeuksien julistukseen, vaikka 1900-luvun alusta asti ensin Kansainliittoa ja sittenmmin YK:ta on pidetty lähinnä Antikristuksen juonena?

Ettei Juha olisi nyt sellainen kulttuurimarksilainen kun on kaivanut esille YK:n ihmisoikeuksien julistuksen.

Käyttäjän JukkaNurmi kuva
Jukka Nurmi

Miksi

Tässä luetaan YK:n Ihmisoikeuksien julistusta kuin piru raamattua... mutta sehän on teillä enemmän käytäntö kuin poikkeus.

Tuossa YK:n Ihmisoikeuksien julistuksen tekstissä sanotaan, että täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus mennä avioon. Missään kohdassa ei määrätä puolison sukupuolesta yhtään mitään.

Myös ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin on sitä mieltä, että YK:n ihmisoikeuksien julistus ei ole esteenä sukupuolineutraalille avioliitolaille, vaan pikemminkin se tukee sitä:

http://yle.fi/uutiset/ihmisoikeusprofessori_eri_mi...

Miksi kirjoittaja rajoittaa avioliiton käsitteen pelkäksi lastentekokoneeksi?

Avioliitto tuo puolisoille turvaa, se vahvistaa heidän sitoutumista toisiinsa, antaa rakkaudelle lisää tilaa kasvaa ja myös laajentaa perheen taloudellista perustaa.

Kirjoittajan ja muiden uskovaisten halu tuon kaiken kieltämiseen osoittaa julmaa ajattelutapaa, suoranaista koulukiusaamisen perinnettä.

Jos avioliittoon vaaditaan mukaan lapsia, niin miksi ette ole kieltämässä heteropariskuntia, jotka eivät halua lasta saada? Laittakaa kieltolistalle myös sellaiset ihmiset, jotka eivät lapsia voi saada. Samoin avioliitto hedelmällisyysiän ylittäneiltä pitäisi olla teidän kieltolistallanne.

Kun puhutaan adoptiosta, niin myös minä olen sitä mieltä, että siinä lapsen etu on tärkein asia. Tämän vuoksi pitäisikin miettiä, millainen perhe oikeasti on lapselle hyvä.

Kun vanhemmiksi on tarjolla perhe, jossa vanhemmat uskovat satuolentoihin, kuulevat ääniä ja puhuvat niille sekä ovat sitä mieltä, että satukirja toimii lakikirjana, ei tällainen perhe voi olla lapselle terveellinen kasvupaikka.

Jos siis todellakin halutaan ajatella lasten parasta, niin meidän pitäisi aloittaa valmistelutyö laille, joka kieltäisi lasten adoption uskovaisille ihmisille.

Jonas Hellgren

"Myös ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin on sitä mieltä, että YK:n ihmisoikeuksien julistus ei ole esteenä sukupuolineutraalille avioliitolaille, vaan pikemminkin se tukee sitä:"

Aivan oikein, ihmisoikeuksien juliste ei ole este lakimuutokselle. Mutta se ei myöskään ole perustelu lakimuutokselle.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

Meinaaks dosentti Ahvio nyt että jos täällä aletaan vihkiä samaa sukupuolta olevia niin kohta on YK:n mustat helikopterit tiputtelemassa erikoisagentteja pitkin isänmaamme rantoja?

Veikka Mattila

Jussi Jalonen, miksi kysyt olkinukkekysymyksen?

Käyttäjän jannemuhonen kuva
Janne J. M. Muhonen

Voikohan tuota julistusta korjata?

Jonas Hellgren

Taitaa olla vaikeaa. Julistuksilla kun sellainen ominaisuus, että kun ne on kerran julistettu, se formaatti säilyy. Muutenhan koko julistuksella ei ole mitään merkitystä. Niitä voitaisiin päivittää kuin verotussääntöjä riippuen siitä kuka kulloinkin sattuu vallan kahvassa olemaan.

Uuden julistuksen tekeminen on tietysti mahdollista, muta nykyinen säilyy sellaisena kuin se on.

Sinänsä en näe mitään syytä muuttaa ihmisoikeusjulistusta. Se ei kiellä tai estä avioliiton määritelmän muuttamista, sen enempää kuin se sitä tukeekaan.

Käyttäjän Juha-MattiKarppi kuva
Juha-Matti Karppi

On totta että YK:n ihmisoikeuksien julistus on kirjoitettu ajalla, jolloin miehen ja naisen välinen avioliitto oli vallitseva käsitys avioliiton muodosta. Siinä ei kuitenkaan rajata oikeudeksi solmia avioliitto miehen ja naisen välillä.

Siinä sanotaan että jokaisella miehellä ja naisella on oikeus solmia avioliitto. Eli sukupuoli ei ole rajoittava tekijä tälle oikeudelle. Se siis painottaa yksilön oikeutta, sukupuolesta riippumatta. Missään kohdassa ei oteta kantaa siihen mitä sukupuolta toisen osapuolen tulisi olla.

Mitä tulee niin sanottuun luonnollisuuteen, se ei ole mitenkään oleellista. On täysin luonnollista, että alfauros tappaa toisen uroksen pennut, päästäkseen itse lisääntymään. On täysin luonnollista, että sairaat ja vanhat yksilöt jätetään, koska ne heikentävät laumaa. Ihmiset eivät kuitenkaan toimi tällaisten "luonnollisuuden mukaan".
Sillä onko samaa sukupuolta olevien välinen avioliitto, tai homoseksuaalisuus yleensäkään "luonnollista", ei ole merkitystä, kun kyse on lainsädännöstä. Koko avioliittoa voisi pitää luonnonvastaisena, koska luonnossa sitä ei esiinny ensinkään.

Heli Hämäläinen

Blogisti ylitulkitsee sanoja. Mitä luonnonoikeuteen tulee, kysymyksessä on Thomas Hobbes eikä mikään uudempi ajattelu. Hobbes käsittelee valtaa ja oikeuksia siten kuin ajatellaan esim. Venäjällä tapahtuneen, vahva johtaja estää anarkiaa ja säädöspohjalla suojellaan ihmisiä luonnontilassa tapahtuvalta kaikkien sodalta kaikkia vastaan. Toisin kuin vallitseva silloinen ajattelu Hobbes kuitenkin määritteli kansalaiselle oikeuksia eikä vain velvollisuuksia ja juuri tuosta traditiosta täydennettynä John Locken ajatuksella, että olemme kaikki perineet luomakunnan yhdessä ja siksi olemme tasa-arvoisia perijöitä, meillä on luovuttamattonia oikeuksia, kuten juuri tuo blogistin esiin nostama oikeus yksityisyyteen ja perhe-elämään osana luovuttamattomia, ihmisyyteen liittyviä oikeuksia. Hallinto on oikeuttanut asemansa mikäli se suojelee ihmisten luovuttamattomia oikeuksia.

http://www.nlnrac.org/earlymodern/hobbes
http://fi.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes
http://www.nlnrac.org/earlymodern/locke
http://fi.wikipedia.org/wiki/John_Locke

Olen blogannut samasta aiheesta, menemättä kuitenkaan näin filosofiseen ajatteluun. http://helihamalainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/180...

Leif Norrgård

Täyttä asiaa Juha Ahvio!

>>”16. artikla. (1) Täysi-ikäisillä miehillä ja naisilla on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe ilman minkäänlaista rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta johtuvia rajoituksia. Heillä on yhtäläiset oikeudet avioliittoon, avioliiton aikana ja sen purkamisen jälkeen. (2) Avioliiton solmiminen tapahtukoon vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydellisestä suostumuksesta. (3) Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sillä on oikeus yhteiskunnan ja valtion suojaan.”<<

Tuo artikla perustuu terveille länsimaisille arvoille, jotka vielä sen laatimisen aikaan olivat voimassa useimmissa maailman valtioissa. Se, että eräät länsimaat ovat suuren moraalisen rappion seurauksena alkaneet hylätä nuo arvot - onneksi toistaiseksi vain pieni vähemmistö kaikista maailman valtioista - ei mielestäni anna minkäänlaista aihetta alkaa huonontaa tuon artiklan sisältöä.

Ihmettelen suuresti monen kommentoijan sisälukutaitoa ja tilannetajua, sillä tuo artikla on harvinaisen selkeä, eikä sen tajuamiseen ja sataprosenttiseen hyväksymiseen tarvita kuin tavallista maalais- tai kaupunkilaisjärkeä(?)

He eivät kykene ymmärtämään artiklan nro 16 viitekehystä ja asettumaan vuoden 1948 edustamaan maailmanaikaan, jolloin ei ollut missään valtiossa mahdollista solmia laillista sukupuolineutraalia avioliittoa. Sellaista pidettiin siihen aikaan täysin perverssinä suhteena, jollainen se todella myös tänäänkin mielestäni olisi! Moraalisesti kaikkein tuhoisinta se olisi perverssipariskuntien lapsille ja adoptiolapsille, joille opetettaisiin pienestä pitäen täysin luonnottoman sukupuolisuhteen olevan luonnollista!

Sellainen väittämä, että tuo artikla olisi vanhanaikainen on ihan samaa kuin väittäisi luonnollisen perheen perustamisen ja lasten luonnollisella tavalla eli miehen ja naisen sukupuoliyhteyden tuloksena hankkimisen olevan vanhanaikaista.

Yhteiskunnan terveet rakenteet tulee säilyttää, eikä suinkaan murentaa, mihin homo- ja lesbopiirit sekä heidän hengenheimolaisensa innokkaasti kaikissa Suomen valtamedioissa pyrkivät.

On pöyristyttävää todeta, miten epätasa-arvoista on se, että päivästä päivään ja jopa vuodesta toiseen kaikista valtamedioistamme (TV, radio ja lehdistö) syydetään tuutin täydeltä homo- ja lesbomyönteistä ohjelmaa, vaikka heidän suhteellinen lukumääränsä Suomen väestöstä on vain noin 0,1 % !!! Tilanne olisi täysin käsittämätön, ellen apostolisena kristittynä tuntisi Raamatun profetioita koskien lopun ajan viimeisiä vuosia!

2. Piet. 3:1-10

1 Tämä on jo toinen kirje, jonka minä kirjoitan teille, rakkaani, ja näissä molemmissa minä muistuttamalla herätän teidän puhdasta mieltänne,
2 että muistaisitte niitä sanoja, joita pyhät profeetat ennen ovat puhuneet, ja Herran ja Vapahtajan käskyä, jonka te apostoleiltanne olette saaneet.

>>>3 JA ENNEN KAIKKEA TIETÄKÄÄ SE, ETTÄ VIIMEISINÄ PÄIVINÄ TULEE PILKKAPUHEINENSA PILKKAAJIA, JOTKA VAELTAVAT OMIEN HIMOJENSA MUKAAN<<<

4 ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta."
5 Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta
6 ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen.
7 Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.
8 Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä."

>>>9 EI HERRA VIIVYTÄ LUPAUKSENSA TÄYTTÄMISTÄ, NIIN KUIN MUUTAMAT PITÄVÄT SITÄ VIIVYTTELEMISENÄ, VAAN HÄN ON PITKÄMIELINEN TEITÄ KOHTAAN, SILLÄ HÄN EI TAHDO, ETTÄ KUKAAN HUKKUU (eli joutuisi Helvettiin), VAAN ETTÄ KAIKKI TULEVAT PARANNUKSEEN (ja saisivat syntinsä anteeksi uskon kautta Yeshuan sovintovereen ja perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa).<<<

10 Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat.

Shabbat shalom ja siunausta!

Heli Hämäläinen

Shabbat Shalom. Ennen vuotta 1948 oli niin juutalaisilla kuin homoseksuaaleilla kohtalona keskitysleiri ja uuni. Natseista saatu voitto ei varmaankaan ollut erityisen huono asia homoseksuaaleille. En usko myöskään, että ihmisoikeusjulistus kohtelisi homoseksuaaleja erityisen erottelevasti. Se kuului keskitysleirin kapoille, jotka olivat vankeja itsekin. Eikö Yeshua tykkää kyttyrää kun olet natsien tavoin homoseksuaalien kimpussa?

Leif Norrgård

Kiitos kommentistasi Heli Hämäläinen!

>>Eikö Yeshua tykkää kyttyrää kun olet natsien tavoin homoseksuaalien kimpussa?<<

En ole missään kommentissani 'ollut homoseksuaalien kimpussa', vaan etsin heidän todellista parastaan, sillä en soisi yhdenkään heistä joutuvan lopulta Helvettiin!

Se seikka, että olen nyt kohupuheena olevan kansalaisaloitteen vastustaja ja heidänlaistensa avioliitto-oikeutta ja siihen kytkettyä täyttä adoptio-oikeutta vastaan, johtuu ensisijaisesti halustani varjella pieniä vauvoja, lapsia ja alaikäisiä teinejä saamasta tuollaisia perverssisuhteita harjoittavien elämäntavasta ja moraalittomista arvoista tartuntaa!

Saman asian on Raamattu pukenut jo tuhansia vuosia sitten muotoon: "Totuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea." Snl. 22:6

Lisäksi vastustan vuosituhansia vanhan ja ainoaksi oikeaksi todetun miehen ja naisen välisen avioliittokäsitteen murentamista siten, että samaa sukupuolta olevat parit saisivat saman avioliittostatuksen kansalaisina.

Homoilla ja lesboilla on Suomessa jo parisuhteen rekisteröintioikeus ilman adoptio-oikeutta ja jo se on mielestäni selvästi ja Raamatun opetusten mukaan suuren luopumuksen seurausta eli perverssisuhteiden hyväksymistä, jolla tulee olemaan kohtalokkaat seuraukset Suomen kansalle, ellei tapahdu ajoissa paluuta Raamatun viitoittamalle tielle.

Raamatun opetuksen mukaan (Room. 1:18-32) tuollaisten parisuhteiden yllä lepää Kaikkivaltiaan kirous, jota en missään tapauksessa soisi parisuhteessa pakosta eläville ja mukana oleville lapsille, jotka tulisivat olemaan syyttömiä sijaiskärsijöitä ja joilta silloin riistettäisiin YK:n ihmisoikeusartiklan nro 16 mukainen oikeus omaan isään ja äitiin!

Siten tosiasiassa homot ja lesbot ovat hengenheimolaisineen perverssioittensa ja luonnonvastaisten himojensa sokaisemina aikeissa riistää avuttomilta lapsilta yhtä heidän tärkeimmistä perusoikeuksistaan!

Lukekaamme huolella, mitä apostoli Paavali noissa yllä mainituissa jakeissa kirjoitti:

" 18. Sillä Elohimin viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,

19. sen tähden että se, mikä Elohimista voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Elohim on sen heille ilmoittanut.

20. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,

21. koska he, vaikka ovat tunteneet Elohimin, eivät ole häntä Elohimina kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.

22. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet

23. ja ovat katoamattoman Elohimin kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.

24. Sen tähden Elohim on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,

25. nuo, jotka ovat vaihtaneet Elohimin totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.

26. Sen tähden Elohim on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;

27. samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

28. Ja niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Elohimin tuntemisesta, niin Elohim hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

29. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;

30. ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Elohimia vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia,

31. vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta;

32. jotka, vaikka tuntevat Elohimin vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät. "

Opetuksesta käy ilmi ne syyt, mitkä johtavat ihmisen homouden ja lesbouden omaksumiseen. Vaikka jakeessa 24 mainitaan Elohimin hyljänneen heidät häpäisemään oman ruumiinsa, niin se ei vielä tarkoita, että he kaikki joutuvat ilman mitään pelastumisen mahdollisuutta Helvettiin! TÄMÄ ON ERITTÄIN TÄRKEÄ SEIKKA HUOMIOIDA! Tästä on heille olemassa lohdullinen ennakkotapaus myös samaisen Paavalin opetuksista 1. Kor. 6:9-11. Huomioi, että seuraavat jakeet on kirjoitettu Korinttin seurakunnan kristityille!

"9. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Elohimin Kuningaskuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, irstailijat eivätkä HOMOSEKSUAALISUUDEN HARJOITTAJAT,

10. eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Elohimin Kuningaskuntaa.

11. Ja TUOMMOISIA TE OLITTE, JOTKUT TEISTÄ; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut Adonai Yeshua HaMashiach'n Nimessä ja meidän Elohimimme Hengessä."

Jotta tuo kirous poistuisi itse kunkin homon ja lesbon eli tuollaista Sodoman ja Gomorran syntiä harjoittavan elämän yltä, on heilläkin mahdollisuus tehdä parannus ja kääntyä syntejään katuen armahtavan Luojamme puoleen, sillä YHWH Elohimin ainutsyntyinen Poika, Yeshua HaMashiach, kuoli myös heidän syntiensä vuoksi Golgatan ristillä ja nousi kuolleista 3.:na pv:nä myös heille todistukseksi siitä, että kaikki synnit on sovitettu ja ovi ikuiseen elämään kirkkauden taivaassa on avattu myös heitä varten, jos luopuvat syntielämästään ja lähtevät seuraamaan Adonai Yeshuaa, kuten Korinttilaiset jakeen 1. Kor. 6:11 mukaan!

"Nyt on otollinen aika parannuksen tekoon! Huomenna se voi olla myöhäistä!"

Siunausta elämääsi!

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #36

Siunausta myös elämääsi. Käytän Elohimista sanaa Jumala ja Yeshuasta Jeesus.

Toki Paavali kirjoittaa toisinaan kovaakin tekstiä. Tässä kohdassa täytyy muistaa Paavalin juutalaiseen lainoppineen perinteeseen nojaava tausta. Hänhän oli kristittyjen vainoaja.

Roomalaiskirjettä ei kuitenkaan voi erottaa erilleen vaan sitä on hyvä lukea rinnan heprealaiskirjeen kanssa.

Heprealaiskirjeessä Paavali (tai joku muu http://fi.wikipedia.org/wiki/Kirje_heprealaisille) kirjoittaa Jeesuksesta verraten häntä Melkisedekin pappeuteen.

Hepr 5

Aaronin ja Kristuksen pappeus

1 Jokainen ylipappi valitaan ihmisten joukosta, ja ihmisiä hänet myös asetetaan edustamaan, tuomaan Jumalalle lahjoja ja uhreja syntien sovittamiseksi. 2 Koska hän itsekin on heikko, hän osaa kohdella ymmärtävästi tietämättömiä ja erehtyviä, 3 ja heikkoutensa tähden hänellä on myös velvollisuus uhrata syntiuhreja yhtä lailla itsensä kuin kansan puolesta. 4 Kukaan ei itse ota tätä arvoa itselleen, vaan ylipapin kutsuu Jumala, joka kutsui jo Aaronin. 5 Siten ei Kristuskaan itse korottanut itseään ylipapin arvoon, vaan hänet korotti se, joka sanoi hänelle:

-- Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin,
6 ja toisessa paikassa:

-- Sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta.
7 Ihmiselämänsä päivinä Jeesus ääneen itkien rukoili ja huusi avukseen häntä, jolla oli valta pelastaa hänet kuolemasta, ja hänen uhrirukouksensa kuultiin, koska hän taipui Jumalan tahtoon. 8 Vaikka hän oli Poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. 9 Kun hän oli saavuttanut täydellisyyden, hänestä tuli iankaikkisen pelastuksen tuoja, kaikkien niiden pelastaja, jotka ovat hänelle kuuliaisia. 10 Hänestä tuli Jumalan asettama ylipappi, jonka pappeus on Melkisedekin pappeutta.

--

Hepr. 7

Melkisedek, kuningas ja pappi

1 Tämä Melkisedek oli Salemin kuningas ja Korkeimman Jumalan pappi. Kun Abraham oli paluumatkalla lyötyään kuninkaat, Melkisedek tuli häntä vastaan ja siunasi hänet, 2 ja Abraham antoi hänelle kymmenykset kaikesta saaliistaan. Hän on ensinnäkin "vanhurskauden kuningas", mitä hänen nimensä merkitsee, ja lisäksi Salemin kuningas eli "rauhan kuningas". 3 Hänellä ei ole isää, ei äitiä eikä sukuluetteloa, hänen elinpäivillään ei ole alkua eikä loppua. Hänet on kuvattu Jumalan Pojan kaltaiseksi, ja hän pysyy pappina ainaisesti.

4 Pankaa merkille, kuinka suuri hän on: kantaisämme Abrahamkin antoi hänelle kymmenykset, parhaimman osan sotasaaliistaan. 5 Niiden Leevin jälkeläisten, jotka on asetettu papeiksi, tulee lain käskyn mukaan kerätä kymmenykset kansalta, omilta veljiltään, jotka hekin ovat Abrahamin jälkeläisiä. 6 Mutta Melkisedek, joka ei ollut heidän sukuaan, otti kymmenykset Abrahamilta ja siunasi hänet, vaikka Abraham jo oli saanut Jumalan lupaukset. 7 Kiistatontahan on, että siunauksen antaja on korkeampiarvoinen kuin siunauksen saaja. 8 Edellisessä tapauksessa kymmenyksiä keräsivät kuolevaiset ihmiset, jälkimmäisessä kymmenykset otti mies, joka kirjoitusten todistuksen mukaan elää aina. 9 Jopa Leevikin, kymmenysten kerääjä, joutui Abrahamin välityksellä tavallaan maksamaan hänelle kymmenykset. 10 Hänhän oli vielä esi-isässään Abrahamissa, kun Melkisedek tuli Abrahamia vastaan.

11 Jos jo Leevin heimon pappisvirka, josta Israelin kansalle on annettu säädökset laissa, olisi johtanut täydellisyyteen, mitä tarvetta olisi ollut sanoa, että vielä tulee uudenlainen pappi, jonka pappeus on Melkisedekin pappeutta, ei Aaronin? 12 Jos pappisvirka muuttuu, muuttuu välttämättä myös laki. 13 Se, josta tässä on puhe, kuuluukin aivan toiseen heimoon, jonka jäsenistä ei yksikään ole toimittanut alttaripalvelusta. 14 Kaikkihan tietävät, että meidän Herramme on noussut Juudan heimosta, eikä Mooses ole puhunut mitään sille kuuluvasta pappeudesta.

Melkisedekin kaltainen uusi pappi

15 Asia käy vielä selvemmäksi silloin kun virkaan astuu uudenlainen pappi, joka Melkisedekin tavoin 16 ei ole saanut virkaansa inhimillistä syntyperää koskevan lain käskyn mukaan vaan häviämättömän elämänsä voimasta. 17 Hänestä kirjoitukset todistavat:
-- Sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta.
18 Näin kumotaan aikaisempi määräys, koska se oli heikko ja hyödytön: 19 eihän laki tehnyt mitään täydelliseksi. Sen tilalle me olemme saaneet parempaa: toivon, joka antaa meille uskalluksen lähestyä Jumalaa.

20 On myös otettava huomioon Jumalan vala. Leevin heimon miehistä tuli pappeja ilman sitä, 21 mutta tämän toisen pappeus vahvistettiin valalla, näillä sanoilla:

-- Herra on vannonut valan eikä sitä peruuta: sinä olet pappi ikuisesti.
22 Tästä näemme, kuinka paljon vahvempi on se liitto, jonka takaajana Jeesus on.

23 Muiden pappien määrä on jatkuvasti kasvanut, kun kuolema on estänyt heitä pysymästä virassaan. 24 Mutta Jeesus pysyy ikuisesti, hänen pappeutensa on muuttumaton. 25 Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa. Hän elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan.

26 Juuri tällaisen ylipapin me tarvitsimme. Hän on pyhä, viaton ja tahraton, hänet on erotettu syntisistä ja korotettu taivaita korkeammalle. 27 Toisin kuin muiden ylipappien, hänen ei tarvitse päivittäin uhrata ensin omien syntiensä ja sitten kansan syntien sovittamiseksi. Hän on antanut kertakaikkisen uhrin uhratessaan itsensä. 28 Laki tekee ylipappeja ihmisistä, jotka ovat heikkoja, mutta lakia myöhemmin vannottu vala nostaa ylipapiksi Jumalan Pojan, joka on saavuttanut ikuisen täydellisyyden.

--

Ja mitä Jeesus, ylipappi sanoo aviopuolisoista taivaassa (Matt. 22):

Kysymys ylösnousemuksesta

23 Samana päivänä Jeesuksen luo tuli saddukeuksia, jotka kieltävät ylösnousemuksen. He esittivät hänelle kysymyksen: 24 "Opettaja, Mooses on sanonut: 'Jos mies kuolee lapsettomana, hänen veljensä tulee naida leski ja hankkia jälkeläinen veljelleen.' 25 Keskuudessamme oli seitsemän veljestä. Vanhin heistä meni naimisiin, mutta kuoli, ja koska hänellä ei ollut lapsia, leski jäi hänen veljelleen. 26 Samoin kävi toiselle veljelle, niin myös kolmannelle ja lopulta kaikille seitsemälle. 27 Viimeisenä kaikista kuoli nainen. 28 Kenen vaimo hän on oleva ylösnousemuksessa? Hänhän on ollut naimisissa heidän jokaisen kanssa."
29 Jeesus vastasi heille: "Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. 30 Ei ylösnousemuksessa oteta vaimoa eikä mennä vaimoksi. Ylösnousseet ovat kuin enkelit taivaassa. 31 Mutta ylösnousemuksesta puheen ollen -- ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on teille sanonut: 32 'Minä olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala'? Ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien." 33 Kun väkijoukko kuuli tämän, se oli ihmeissään hänen opetuksestaan.

Ylösnousemuksessa ei oteta vaimoa eikä mennä vaimoksi. Avioliitto on maallinen asia ja siinä on arvioitava maallisin mittarein. Jeesus katsoi aina ihmistä synnin takana. Kehotan samaan, ei pidä metsästää syntiä vaan kertoa pelastuksesta syntisille.

Leif Norrgård Vastaus kommenttiin #37

Kiitos kommentistasi Heli Hämäläinen!

>>Toki Paavali kirjoittaa toisinaan kovaakin tekstiä. Tässä kohdassa täytyy muistaa Paavalin juutalaiseen lainoppineen perinteeseen nojaava tausta. Hänhän oli kristittyjen vainoaja.<<

Entinen Shaul Tarsolainen ja sittemmin pakananin apostoliksi kutsuttu Paavali oli tuossa vaiheessa uusi hengellinen luomus Yeshuassa*) ja kutsuttu julistamaan sitä evankeliumia, jonka perusteella ainoastaan on ihmisillä mahdollisuus pelastua.

*) Paavalin omia sanoja lainaten (2. Kor. 5:17)
"Siis, jos joku on HaMashiach'ssa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut."

Paavali oli Yeshualle valittu ase ja jopa niin merkittävä, että hänelle avattiin sellaisia hengellisiä salaisuuksia, joita muille opetuslapsille ei oltu ennen häntä uskottu. Lisäksi Paavali profetoi jo yli 600 vuotta ennen islam-uskonnon syntymistä, siitä seuraavasti: Gal. 1:8-9

"8. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.
9. Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu."

Mitä tulee Yeshuan opetuksiin niistä, jotka tekevät suuria syntejä, ei niissä ole mitään ristiriitaa Paavalin opetuksiin verraten. Lukekaamme esim. seuraavat Yeshuan varoitukset: (Mark. 9:43-48)

"43. Ja jos sinun kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että käsipuolena menet elämään sisälle, kuin että, molemmat kädet tallella, joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen,

44. missä heidän matonsa ei kuole, eikä tuli sammu.

45. Ja jos sinun jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että jalkapuolena menet elämään sisälle, kuin että sinut, molemmat jalat tallella, heitetään helvettiin,

46. missä heidän matonsa ei kuole, eikä tuli sammu.

47. Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Parempi on sinulle, että silmäpuolena menet sisälle Elohimin Kuningaskuntaan, kuin että sinut, molemmat silmät tallella, heitetään helvettiin,

48. missä heidän matonsa ei kuole eikä tuli sammu."

Noissa jakeissa Yeshua varoittaa peräti kolme kertaa ankarasti kaikkia ihmisiä tekemään kertakaikkinen pesäero synnillisiin himoihinsa, uhaten heidän muussa tapauksessa joutuvan Helvetin sammumattomaan tuleen matojensa ja tulen vaivaamiksi olotilassa, joka kestää ikuisesti!

Koko Ilmestyskirja on lähtöisin taivaalliselta Isältä ja siellä tuo sama jumalattomia kohtaava ikuinen kärsimys Helvetissä vahvistetaan useita kertoja!

- - -

>>Ylösnousemuksessa ei oteta vaimoa eikä mennä vaimoksi. Avioliitto on maallinen asia ja siinä on arvioitava maallisin mittarein. Jeesus katsoi aina ihmistä synnin takana. Kehotan samaan, ei pidä metsästää syntiä vaan kertoa pelastuksesta syntisille.<<

Nuo jakeet (Matt. 22:23-33) joihin viittasit ennen yhteenvetoasi, eivät koske elämää maan päällä, vaan taivaassa ja sielläkin vain niitä valittuja pyhiä, jotka tullaan katsomaan arvollisiksi pääsemään sinne.

Mitä tulee maan päällä solmittaviin avioliittoihin, on niistä annettu selkeät ohjeet Raamatussa, kuten seuraavat, joista ensimmäinen on YHWH Elohimin antama käsky, kaksi seuraavaa ovat Yeshuan antamat käskyt ja kolmas on Paavalin antama tasan tarkkaan sama käsky:

1. Moos. 2:24 Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi.

Matt. 19:5. ja sanoi: 'Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'?

Mark. 10:7. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa.

Ef. 5:31. "Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi."

Niinpä ei tule kuuloonkaan, että mies liittyisi mieheen tai nainen liittyisi naiseen! Lisäksi ei tule kuuloonkaan, että nainen vaihtaisi sukupuoltaan mieheksi ja että hän sitten solmisi parisuhteen naisen kanssa tai että mies vaihtaisi sukupuolensa naiseksi ja että hän sitten solmisi parisuhteen miehen kanssa! Kaikki sellainen on YHWH Elohimille kauhistus!

Nykyaika, jolloin Raamatulla pyyhitään lattiaa ja se paiskataan suorassa TV-lähetyksessä lattiaa vasten (Jari Tervon toimesta noin 3 vuotta sitten), on ennen näkemättömän luopumuksen aika, joka huipentuu suuriin rangaistustuomioihin, alkaen jumalattomimmista yksilöistä ja päätyen lopulta kaikkiin jumalattomiin ihmisiin ja kokonaisiin kansoihin.

ONNEKSI VIELÄ TÄNÄÄN ON JUMALATTOMIMMILLAKIN SYNTISILLÄ (Jari Tervo mukaan lukien) MAHDOLLISUUS KATUA SYNTEJÄÄN, TUNNUSTAA NE JA SUOSTUA KORKEIMMAN POJAN, YESHUAN PELASTETTAVAKSI!

Etsikkoaikamme on rajoitettu, joten kenenkään ei kannata siirtää parannuksen tekoaan yhtään, vaan kääntyä heti polvillaan rukoillen armahtavan Luojamme puoleen!

Siunausta elämääsi!

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #38

Otin tuon heprealaiskirjeen esimerkiksi, että Jeesus on todellakin Jumalan poika ja kaikkivaltias. Näin ollen hänen toimintansa ei ole lain alaista pappeutta vaan Melkisedekin kaltaista uutta pappeutta. Laki ei häntä sido. Meillä ei ole oikeutta jakaa lain mukaista tuomiota lähimmäisillemme, koska silloin pitäisimme Jeesusta vain lain alaisena pappina, profeettana, emme Jumalan poikana. Näin menettelevät mm. muslimit. Jeesuksella totisesti on tuomiovalta Jumalan poukana, mutta valta myös armahtaa ja pestä synnit pois. Jokainen tehköön tämän sydämessään, joka on Kristuksen temppeli. Emme tarvitse enää Jerusalemin temppeliä ja sen lain mukaisia pappeja, koska meillä on Kristus.

Leif Norrgård Vastaus kommenttiin #39

Kiitos kommentistasi Heli Hämäläinen!

Kun varoitan Yeshuan opetuslapsena ja apostolisena kristittynä ihmisiä tekemästä syntiä, etteivät he synneissään joutuisi lopulta Helvettiin, niin se ei ole tuomitsemista, vaan nimenomaan tulevasta tuomiosta varoittamista ja silloin minä - päinvastoin kuin luulet - suhtaudun heihin armahtavasti ja osoitan lähimmäisenrakkautta heitä kohtaan!

Ei Yeshuakaan tuominnut edellä lainaamissani jakeissa (Mark. 9:43-48) syntisiä Helvettiin, vaan varoitti heitä, etteivät sinne lopulta joutuisi! Hänkin siis ainoastaan varoitti aikalaisiaan ja samalla meitä nykyaikana eläviä ja kehottaa meitä tekemään totisen parannuksen elämässämme, kuten minäkin varoitin ja kehotin noissa edellä antamissani palautteissa.

En ole missään kohden kirjoituksiani pitänyt Yeshuaa minään alempiarvoisena pappina tai profeettana, vaan YHWH Elohimin ainutsyntyisenä Poikana, jolle on annettu kaikki valta taivaissa ja maan päällä! Jos olet saanut erilaisen käsityksen kirjoituksistani, niin kehotan sinua ystävällisesti lukemaan ne tarkemmin uudelleen.

Yeshua HaMashiach ei tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen ja hän on sama tänäänkin. Tuon kutsun hän puki sanoiksi seuraavasti:

A) Mark. 2:17 Sen kuullessaan Yeshua sanoi heille: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä."

B) Matt. 4:17 Siitä lähtien Yeshua rupesi saarnaamaan ja sanomaan: "Tehkää parannus, sillä Elohimin Kuningaskunta on tullut lähelle."

Eikö olekin erinomaisen ihana asia, että meillä kaikilla on vielä TÄNÄÄN mahdollisuus katua syntejämme, tunnustaa ne, tehdä parannus ja suostua rakkaan Vapahtajamme Yeshuan pelastettaviksi!

Huomenna on ehkä liian myöhäistä, joten miksi siirtää asiaa tuonnemmaksi(?)

Siunausta elämääsi!

Heli Hämäläinen Vastaus kommenttiin #40

Synti ja parannus kuuluvat ihmisen henkilökohtaiseen suhteeseen Jumalan kanssa. Sitä ei voi saada kollektiivisesti eikä siitä voi kollektiivisesti varoittaa. Ihminen tekee syntiä ajatuksin, teoin ja laiminlyönnein. Synnin tekemistä ei voi välttää, koska se liittyy olennaisesti ihmiseen. Ihmisen on tunnustettava mahdoton omavanhurskauttamisensa. Vanhurskaus tulee lahjana Jumalalta.

Leif Norrgård Vastaus kommenttiin #41

Kiitos kommentistasi Heli Hämäläinen!

>>Synti ja parannus kuuluvat ihmisen henkilökohtaiseen suhteeseen Jumalan kanssa. Sitä ei voi saada kollektiivisesti eikä siitä voi kollektiivisesti varoittaa.<<

Se, että synti ja parannus kuuluvat ihmisen henkilökohtaiseen suhteeseen Elohimin kanssa on ilman muuta ok!

Loppu ei sitten olekaan, sillä se, ettei muka voisi varoittaa synninteosta ja kehottaa parannuksen tekoon kollektiivisesti, on räikeässä ristiriidassa apostolisen eli alkuperäisen kristinuskon julistuksen kanssa, sillä Johannes Kastaja ja Vapahtajamme Yeshua HaMashiach ja apostoli Pietari julistivat mahdollisimman suurille kansanjoukoille näin:

a) Johannes Kastaja Matt. 3:1-2
"1. Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Elohimin Kuningaskuntaa Juudean erämaassa
2. ja sanoi: "Tehkää parannus, sillä Elohimin Kuningaskunta on tullut lähelle.""

b) Yeshua jakeen Matt. 4:17 mukaan
"Siitä lähtien Yeshua rupesi saarnaamaan ja sanomaan: "Tehkää parannus, sillä Elohimin Kuningaskunta on tullut lähelle."

c) Apostoli Pietari jakeiden Ap.t. 2:38-39 mukaan
"38. Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Yeshua HaMashiach-Nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
39. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä YHWH, meidän Elohimimme, kutsuu.""

Tuon Pietarin 'helluntaisaarnan' seurauksena peräti 3000 meni oitis uskovien upotuskasteelle ja liittyi Jerusalemin paikallisseurakuntaan!

Lopuksi vielä ikään kuin pisteenä i:n päällä se, miten Yeshua käski suuressa lähetyskäskyssään opetuslapsiaan julistaamaan suurta pelastuksen ilosanomaa Markuksen mukaan: Mark. 16:15-18

"15. Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
16. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
17. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,
18. nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi."
19. Kun nyt Adonai Yeshua oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui YHWH Elohimin oikealle puolelle.
20. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Adonai vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta.

Siis evankeliumin sanoma - johon kehotus parannukseen saumattomasti liittyy - tulee julistaa kollektiivisesti, mutta toki sitä voidaan julistaa myös face-to-face. Viime mainitulla menetelmällä kaikkien luotujen tavoittaminen on kuitenkin huomattavasti hitaampaa eli lähinnä vain näpertelyä, mutta kun se tehdään kollektiivisesti saadaan korjattua suuri sato Elohimin Kuningaskuntaan!

Siunausta elämääsi!

Toimituksen poiminnat