Juha Ahvio Elämä on ajattelemisen arvoista

Ajankohtaisen kakkosen Islam-ilta

Otin viime tiistaina 29.10. 2013 osaa aiheeltaan mielenkiintoiseen kaksituntiseen Ylen Ajankohtaisen kakkosen Islam-iltaan. Illan järjestelyt toimivat kaikin puolin hyvin ja ohjelman valmisteluista ja toteutuksesta vastuussa olleita Ylen toimittajia ja muuta henkilökuntaa voi vilpittömästi kiittää onnistuneesta kokonaisuudesta.

Illan aihe oli ja on edelleen oleellisen tärkeä. Illan teemakysymys oli tämä: onko islam uhka vai mahdollisuus?

Näkemykseni on, että islam muodostaa vakavan uhkatekijän länsimaiselle elämänmuodolle ja tämän myötä myös Suomelle. Tämä perustuu siihen, että islaminuskon teologiset, eettiset ja näiden myötä valtio-opilliset lähtökohtaiset sitoumukset ovat ristiriidassa länsimaisen kulttuurin juutalaiskristillisten lähtökohtien kanssa.

Islam ei ole pelkästään uskonto, vaan on samalla poliittinen järjestelmä. Islamin käsityksen mukaan Allahin positiivisesti määräämän islamin lain, sharia-lain, tulee olla myös julkisena valtiollisena ja yhteiskunnallisena kaikkia kansalaisia kaikilla elämänalueilla sitovana lakina. Islam ei erota moskeijaa valtiosta. Tämä käsitys tekee islamista väistämättä totalitaarisen poliittisen järjestelmän.

Tästä syystä islam muodostaa konkreettisen uhan demokraattiselle länsimaiselle yhteiskuntajärjestykselle. Kuten keskustelussa toin esiin, islamilaisten maiden yhteistyöjärjestön OIC:in vuonna 1990 Egyptin Kairossa antama Kairon julistus ihmisoikeuksista islamissaCairo Declaration on Human Rights in Islam  – on avoimessa ristiriidassa YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen sisällön kanssa. Valaisen tätä tarkemmin 17.2.2013 päivätyssä blogissani Islamilaisen yhteistyön järjestö OIC. Omien teologisten erityislähtökohtiensa vuoksi islam ei miellä ihmisoikeuden käsitettä eikä yksittäisiä ihmisoikeuksia samalla tavalla kuin länsimainen juutalaiskristillinen perinne on nämä ymmärtänyt.

Vaikka islam-illan muslimikeskustelijat pyrkivät joko vetoamaan omaan henkilökohtaiseen islam-tulkintaansa tai esittämään, että ei ainakaan Suomessa edustettuna oleva islam halua radikaalisti haastaa täällä vallitsevaa elämänmuotoa ja yhteiskuntajärjestystä, myönsivät kaikki kolme tilaisuudessa läsnä ollutta imaamia kokonaisvaltaisen sharia-lain sitovuuden velvoittavuuden islamissa.

Islam-illan muslimikeskustelijat pyrkivät eri tavoin vähättelemään ja pehmentämään tämän tosiasian merkitystä ja pyrkivät ohjelmallisesti sanoutumaan irti kaikenlaisesta islamismista ja islamin ”radikaaleista” tulkinnoista. Mutta me emme kuitenkaan voi Suomessakaan väistää sitä tosiasiaa, että Suomessa edustettuna oleva islam liittyy elimellisesti juuri siihen kansainvälisistä tilanteista tunnettuun islamiin, joka oli esillä Islam-illan alun inserttikuvastossa, ohjelman aikana puhelimitse kuullun jihadisti-islamistin linjanvedoissa ja jonka luonnetta Islam-illassakin mukana ollut kansanedustaja Olli Immonen Uuden Suomen blogissaan pohtii.         

Suomen Islamilaisen Neuvoston – joka on suomalaisten muslimiorganisaatioiden yhteistyöelin ja joka usein edustaa ulospäin suomalaista islamia – jäsenjärjestöihin lukeutuu myös Helsinki Islam Keskus -niminen yhteisö, jonka nettisivuilta voi klikata Linkkejä muualle -otsikon alta Islam Question & Answer -linkkiä.

Tällöin avautuu englanninkielinen sivusto, joka sisältää runsaasti eri aihepiireihin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia. Eri aiheet löytyvät Subject Categories -otsikon alla olevasta valikosta. Introduction -osiosta käy ilmi, että tällä sivustolla islamia opettaa arvovaltainen saudiarabialainen imaami ja salafistioppinut Muhammad Saalih Al-Munajjid, kansainvälisestikin merkittävä wahhabistinen radio-, TV- ja nettiopettaja.

Koska Suomen Islamilaisen Neuvoston jäsenjärjestön sivustolla on linkki juuri Al-Munajjidin kansainvälisesti tunnettuun opetukseen, voidaan olettaa tämän uskonoppineen edustavan luotettavaa ja Suomessakin pätevää tulkintaa islamista.  Mitä Al-Munajjid siis opettaa?

Esimerkiksi Islamic politics -ja Rulings on Jihaad -aiheiden alla Al-Munajjid vastaa esitettyihin kysymyksiin seuraavasti.

Al-Munajjidiltä on kysytty seuraavia kysymyksiä: Suhtautuuko islam ei-muslimeihin armollisesti ja myötätuntoisesti? Mikä on islamin käsitys ihmisyydestä? Kehottaako se rakastamaan ja kunnioittamaan toisia ihmisinä uskonnosta tai rodusta riippumatta? Al-Munajjid vastaa seuraavan sisältöisesti:

Armoa, myötätuntoa ja ystävällisyyttä voidaan kyllä osoittaa jopa monijumalaisille, mutta islamin mukaan on kiellettyä rakastaa ei-muslimia ja ottaa heitä läheisiksi ystäviksi. ”Meille ei ole sallittua rakastaa uskottomia”, Al-Munajjid opastaa muslimilukijoitaan. Muslimien ei ole sallittua antaa tyttäriään, sisariaan tai muita naisia vaimoksi ei-muslimeille. Islam käskee kivittämään avionrikkojan, katkaisemaan varkaan käden ja ruoskimaan sellaisen, joka on herjannut kunniallista naista. Al-Munajjid toteaa muslimeista, että he eivät häpeä näitä lakeja, vaan uskovat vakaasti, että koko maailma tarvitsee näitä lakeja.

Läntisiä ihmisoikeusjärjestöjä koskevaan kysymykseen siitä, onko muslimeilla mitään syytä olla olematta yhteistyössä niiden kanssa, Al-Munajjid vastaa näin:

Nämä organisaatiot ovat petollisia, koska ”ne vastustavat sharian kivitystuomioita, uskosta luopumisesta langetettavaa teloitustuomiota ja kädenkatkaisurangaistuksia sekä sharian naisia koskevaa lainsäädäntöä”. Al-Munajjid lausuu suoraan, että YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen artiklat 2 (vapaudet koskevat kaikkia), 18 (ajatuksen, omantunnon ja uskonnonvapaus) ja 19 (ilmaisu- ja sananvapaus) ovat Allahin lakien vastaisia. Nämä ovat rappeutuneita periaatteita, jotka eivät sovi muslimeille ja ovat sharia-lain vastaisia. Artikla 3 (oikeus elämään, vapauteen ja turvallisuuteen) on hylättävä, koska sekin on ristiriidassa sharian tuomioiden kanssa. Ja artikla 16 (naisen oikeudet avioliitossa) on periaatteellisessa ristiriidassa sharian kanssa.

Demokraattisen yhteiskuntajärjestelmän pätevyyttä koskevaan kysymykseen Al-Munajjid vastaa:

”Demokratia on ihmisen laatima systeemi…joka siten on vastoin islamia…”. Osallistuminen  siihen on jo sinänsä uskosta luopuneisuutta ilmaisevaa ja islamin ulkopuolelle ajautumista. Mutta taktisista syistä ja epäuskoa vastaan taistelemiseksi demokraattisiin prosesseihin osallistuminen on välineellisesti sallittua. Perimmäisintä uskollisuutta tulee osoittaa vain kalifille, ei uskottomille hallitsijoille.

Al-Munajjidille on esitetty myös pitkä kysymys siitä, miten Suomessa elävien muslimien on toimittava kristityssä maassa, jonka lipussakin on kristinuskon symboli eli risti. Al-Munajjid neuvoo yksityiskohtaisesti Suomen muslimeita näin:

Jos muslimeiden tilanne käy vaikeaksi, tulisi jokaisen muslimin palata kotimaahansa. Mutta jos he jäävät Suomeen, neuvoo Al-Munajjid heitä ja muita suomalaisia muslimeja seuraavasti. Islamia ei pidä vielä tuoda liian provokatiivisesti esiin. Sen sijaan omissa islamilaisissa piireissä tulee keskittyä Koraanin opiskeluun, sharian noudattamiseen ja ennen kaikkea oman islamilaisen identiteetin säilyttämiseen. Al-Munajjid kehottaa kohdistamaan dawan eli islamilaisen lähetystyön johtajiin, poliitikkoihin, päättäjiin, journalisteihin, kirjailijoihin ja muihin tärkeisiin vaikuttajiin. Lopuksi Al-Munajjid neuvoo suomalaisia muslimeja konsultoimaan aina muslimiveljiä Euroopassa ja muualla muslimimaailmassa.

Jihadiin eli pyhään sotaan liittyviin kysymyksiin Al-Munajjid vastaa, että jihad on jokaisen muslimin velvollisuus ja edellyttää armeijoiden organisoimista ja lähettämistä. Al-Munajjidin mukaan muslimeita vastaan taistelevia ja islamin leviämistä vastustavia uskottomia vastaan täytyy taistella ja heitä täytyy vahingoittaa. Jos muslimien tavoitteet voidaan saavuttaa ystävällisesti, ei ole lupa tarttua väkivaltaan. Kaiken kaikkiaan muslimien asian edistämiseksi tulee vedota epäuskoisten joukossa oleviin älykkäisiin ja tasapuolisiin henkilöihin ja sellaisiin, jotka ovat vastaanottavaisia islamin johdatukselle. Ja Palestiinan kysymyksen ratkaisu on Al-Munajjidin mukaan se, että juutalaisia vastaan on käytävä jihadia ja heidät eli Palestiinaan muualta muuttaneet juutalaiset on heitettävä ulos Palestiinasta ja siellä jo alkujaan asuneiden juutalaisten on jäätävä asumaan sinne islamin vallan alaisina. 

Tällaista arvovaltaista opetusta saa siis Suomen Islamilaisen Neuvoston jäsenyhteisön sivuston linkin kautta, joten tätä opetusta voitaneen pitää aitona, oikeana ja luotettavana islam-tulkintana Suomessakin. Ja tällöin itse kukin voi tykönään miettiä, miten hyvin tämä islamilainen opetus vastaa sitä kuvaa, jonka Islam-illan muslimikeskustelijat halusivat antaa maltillisesta ja Suomen länsimaisten arvojen kanssa yhteen itsestään selvän sujuvasti sopivasta yksilöllisestä islamista.

Jos Suomen Islamilaisen Neuvoston piirissä sen sijaan ollaan sitä mieltä, että Al-Munajjidin kaltainen wahhabisti ei lainkaan edusta oikeaa eikä aitoa islamia eikä varsinkaan suomalaisten muslimien hyväksymää islamia, miksi tällaista opetusta kuitenkin pidetään avoimesti tarjolla ja altistetaan nettisuvuilla kävijöitä sen omaksumiselle?

Vakava tosiasia on, että maailmanlaajuisesta kalifaatista täysimittaisesti toimeenpantuine sharia-lakeineen haaveilevat muslimiherätysliikkeet kuten wahhabismi, Muslimiveljeskunta ja Tablighi Jamaat toimivat aktiivisesti myös Suomessa ja saavat jatkuvasti uusia rekryyttejä niin maahanmuuttajamuslimien kuin kantaväestöä edustavien käännynnäisten keskuudesta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

33Suosittele

33 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (54 kommenttia)

Käyttäjän jaanapaju kuva
Jaana Paju

TV-keskustelun liberaali kumartelu oli kiusallista,
vahvoja periaatteita pelätään tuomasta esille siinä vahvuudessa
mitä ne todella ovat, täällä piiloudutaan pöydän alle,
siellä ollaan turvassa kaikilta jumalilta.

Käyttäjän elehtiaho kuva
Eira Lehtiaho

Katsoin ohjelman , siinä ei tullut esiin esim. kunniamurhat,naisten asema oikeudessa ym., keskustelussa ei myöskään käsitelty islamilaisten pyrkimyksestä maailmanlaajuisen kalifaatin perustamiseen.
Tämä laajentumishalu on tosi-asia ja uhka , myös Suomelle.

Liian paljon aikaa käytettiin epäolennaiseen,
huivin pitoon ym.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla

Olisiko vastaavassa kristinuskosta pidettävässä illassa painotettu sen moninaisten kulttien hullutteluihin? Illan pointti oli keskustella islamin arjesta Suomessa, johon kunniamurhat eivät kuulu ja naistenkin asema on ihan kelpo.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Hannu,

illan pointteja olivat mm. :

http://yle.fi/uutiset/ylen_islam-ilta_kaynnisti_ke...

"Otto Gustafsson

29.10.2013 09:11

Ongelmia tuottaa myös alhainen koulutustaso. Tämä erityisesti sen suhteen, että Koraania ei osata lukea ja tietyt henkilöt hoitavat Suurien tulkinnat omien mieltymystensä mukaisesti. Esimerkiksi Westgate-ostoskeskuksen verilöylyssä tekijöille oli opetettu, että Allah on tyytyväinen kun vääräuskoisia tapetaan ja he kituvat. (Kiinnostuneet googlatkoon itse millä tavoin tämä toteutettiin, jätetään hekumointi tästä pois.)

Ei Koraanin tarkoitus ole ollut sellainen, että sieltä otetaan vain tietyt kohdat ja ryhdytään toteuttamaan näitä. Moni nuori ei kuitenkaan jaksa tutustua teksteihin itse, vaan on vain hyvillään, että joku näyttää heille heidän puolestaan mitä asioista tulee oppia ja miten. Vaikka niitä olisi vain muutama sopivasti poimittu suura.

Tällaisten radikaalien, toisten tuhoamiseen pyrkivien henkilöiden pääsy länsimaihin tulisi estää, mutta se on erittäin vaikeaa, koska yksi Koraanista löytyvistä arvoista on sellainen, että vääräuskoisille valehtelusta tulee Paratiisissa "lisäpisteitä." Suomi on toiminut todella hampaattomasti antaessaan lainsäädännön mahdollistaa sen, että esimerkiksi radikaalista islamista saarnaavat imaamit pääsevät vapaasti esittämään näkemyksiään. Tämä on sitä vaarallisinta mahdollista vihapuhetta, mutta tähän ei uskalleta puuttua."

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/63593-kansanedusta...

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #38

Nope. Menet taas ohi oikean aiheen ja yrität yleistää jossain päin sattuneita ylilyöntejä Suomen muslimien arkeen.

Käyttäjän tommijalava kuva
Tommi Jalava Vastaus kommenttiin #41

"Jossain päin"?

Tätä jossain päin maailmaa löytyy Egyptistä, Nigeriasta, Iranista, Irakista, Saudi-arabiasta, Pakistanista, Afganistanista, Malista, Thaimaasta, Indonesiasta, Syyriasta, Sudanista, Somaliasta, Etiopiasta, Keniasta ja niin edelleen. Kukaties nyt kannattaisi lukea uudestaan, mistä Ahvio ylipäänsä kirjoituksessaan puhui.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #45

Kun keskustellaan Suomen tilanteesta, nuo voisivat olla vaikka kuussa.

Käyttäjän tommijalava kuva
Tommi Jalava Vastaus kommenttiin #46

Voisivat, mutta eivät ole. Kyllä tässä nyt väkisinkin puhutaan yleismaailmallisesta ilmiöstä, jonka nimi on islam. Jos sinulla on yhtään järkevää syytä esittää, miksi islam suomen rajojen sisällä eroaisi oleellisesti islamista muualla, anna palaa! Ahvion blogi nimenomaan tarttui siihen, että suomalainen islam esittää ulkomaisen "ääri"islamin luotettavana uskontulkitsijana.

Oleellista on erottaa muslimit ja islam, kuten myös kristityt ja kristinusko. Läheskään jokainen uskonnon "kannattaja" ei edes tiedä, mitä uskontonsa edustaa.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #47

Islam on kaikkea muuta kuin yleismaailmallinen ilmiö, sen verran vahvasti sen ilmeneminen vaihtelee yksilöittäin.

Millä tavalla "suomalainen islam esittää 'ääri'islamin luotettavana uskontulkitsijana"?

Tuo, ettei jokainen uskonnon edustaja tiedä mitä uskonto edustaa on nimenomaan tärkeä pointti tässä. Islam jolla tässä pelotellaan on islam, jota ei ole - todellinen käytännön islam on se, jota muslimit noudattavat. Ei ole kuparipennin väliä sillä, millainen on joku islam jota seuraa vain kourallinen vanhoillisia.

Käyttäjän tommijalava kuva
Tommi Jalava Vastaus kommenttiin #48

"Millä tavalla "suomalainen islam esittää 'ääri'islamin luotettavana uskontulkitsijana"?"

Luepa nyt tämän keskustelun pohjalla oleva teksti ajatuksella. Tämähän on alkuperäisen kirjoituksen ydintä.

Jos katsotaan islamilaisia maita, voidaan toki tehdä tulkintaa siitä mihin suuntaan islam valtioita ajaa. Liian lähelle tuijottaminen estää kokonaisuuden hahmottamisen.

Löytyy toki paljonkin suvaitsevaisia ja mukavia muslimeita. Suvaitsevaista ja mukavaa islamia ei vain taida olla olemassa. Mitä kirjaimellisempaa tulkintaa, sen eläimellisempää menoa.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #49

Nimenomaan läheltä katsottuna muslimit ovat mukavaa sakkia. Liian kauas ja liikaa teksteihin tuijottava on se, joka menee harhaan.

Löytyy paljon suvaitsevaisia ja mukavia. Kyllä. Koska päinvastoin niitä toisenlaisia, joiden varjolla koitetaan paniikkia lietsoa, ei löydy edes näytteeksi asti kotipuolesta - pitää sitten mesota huonoista esimerkeistä muualta.

Käyttäjän tommijalava kuva
Tommi Jalava Vastaus kommenttiin #50

Minä tunnen monta mukavaa muslimia, kristittyä, jopa ateistiakin. Ei tällä perusteella voi vetää johtopäätöksiä monikulttuurin toimivuudesta, vaan ihmisten yksilöllisistä ominaisuuksista. Onko sinulla yhtään pätevää syytä väittää, etteivät boko haramin partisaanit tai al-qaida terroristit olisi yksilöinä mukavia? Epäilenpä että useimmat ovat.

Käy joskus katsomassa lätkää ja mieti, ovatko ihmiset vain yksilöitä. Joukossa tyhmyys tiivistyy ja islam järjestelmänä mahdollistaa, itse asiassa antaa siunauksensa vääräuskoisten kaltoin kohteluun. Kulttuurien törmäyksissä kyse ei ole jonkun yksilön ominaisuuksista. Keskitysleirin vartijoina oli vallankin mukavia ihmisiä joita ei kahvipöydässä hirviöiksi uskoisi.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #51

Höpöä taas. Mukava ihminen on mukava, on sitten muslimi tai mikä hyvänsä muu, se on tietysti totta. Nimenomaan se on arjen islamia, ei sieltä löydy niitä jotka ovat valmiit vääräuskoisia vahingoittamaan.

Lätkääkin olen joskus käynyt katsomassa ja johtopäätökseni oli, että siellä riehuvat ne, jotka ovat taipuvaisia riehumaan. Olosuhteet sen toki tekevät, mutta ne joilla on huonot asenteet ovat ainoat jotka provosoituvat.

Ei sinulla ole mitään perusteita maalata rauhaa rakastavista muslimeista jotain ohjailtavissa olevaa karjaa, jonka saa yllytettyä hirmutekoihin. Se ei vain yksinkertaisesti pidä paikkaansa.

Käyttäjän tommijalava kuva
Tommi Jalava Vastaus kommenttiin #52

Äskenhän minä maalailin rauhaa rakastivista saksalaisista sitä karjaa. Ruandassakin kävi niin, ilman että muslimeita olisi asiaan sen suuremmin edes tarvittu. Pääasiallisesti mukavia ihmisiä olivat kaikki tyynni. Ihminen ei suinkaan ole vain yksilö,kuten selität. Laumamekanismit meissä ovat todelliset ja vahvat, eikä niitä kumota yksilön "mukavuudella".

Asia on niin, ettei sellaisia esimerkkejä oikein löydy, jossa islam ja jokin muu uskonto olisivat yksien rajojen sisällä edes kohtuullisen tasavahvasti edustettuina ja rauha vallitsisi kaikkien kesken. Yksien rajojen sisään ei mahdu rauhanomaisesti aivan erilaisia moraalisia järjestelmiä. Pieni vähemmistö mukautuu, mutta vähemmistön kasvaessa kasvavat myös kulttuuriset vaatimukset. Tämä on luonnollista kehitystä jota ei estetä vetoamalla yksilöiden mukavuuteen.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #53

Ja siltikään tuolla ei ole mitään tekemistä minkään kanssa kun puhutaan Suomen muslimeista. Heistä ei ole tulossa enemmistö, ja vaikka olisikin et voi väittää heidän väistämättä ryhtyvän mihinkään. Syytön kunnes... ja niin edespäin.

Et sinä voi kaataa muslimien niskaan MISSÄÄN maassa sitä, että niistä löytyy radikaaleja ryhmittymiä - päinvastoin suurimmassa osassa muslimienemmistöisistä maista muslimit ovat itse erittäin peloissaan ääriliikkeiden takia. Kristittyjenkään vika ei ole, että heidän kiihkoilijansa tappavat aborttilääkäreitä. Suomalaismiehen vika ei ole, että hänen naapurinsa hakkaa vaimoaan kännissä.

Jopa suurimmassa osassa muslimienemmistöisiä maita enemmistö on sitä mieltä, ettei sharian tule koskea ei-muslimeja. Palestiinalaisalueillakin suurempi osa tuomitsee terrorismin kuin hyväksyy sen. Nigeriassa 76% kannattaa uskonnonvapautta - huonoiten KAIKISTA muslimimaista.

http://www.pewforum.org/files/2013/04/worlds-musli...

Käyttäjän tommijalava kuva
Tommi Jalava Vastaus kommenttiin #54

"Ja siltikään tuolla ei ole mitään tekemistä minkään kanssa kun puhutaan Suomen muslimeista. Heistä ei ole tulossa enemmistö, ja vaikka olisikin et voi väittää heidän väistämättä ryhtyvän mihinkään. Syytön kunnes... ja niin edespäin."

Ei Suomen rajat merkitse tässä mitään. Tässä mielessä ei ole olemassa mitään "suomen muslimeita". Joudut nojaamaan merkilliseen kolonialistiseen ajatukseen, jossa näet suomalaisessa/länsimaisessa yhteiskunnassa vallitsevat arvot ja käytännöt niin itsestäänselvinä ja hyvinä, että kuvittelet muista kulttuureista tulevien ihmisten ilman muuta omaksuvan ne. Vaikka ne sitten olisivat karkeassa ristiriidassa tulijoiden kulttuurisen taustan kanssa. Tämä on päätön, moraaliton ja virheellinen ajatus.

"suurimmassa osassa muslimienemmistöisistä maista muslimit ovat itse erittäin peloissaan ääriliikkeiden takia."

Epäilemättä. Totalitaariset järjestelmät kuten kommunismi ja islam ovat itse itsensä pahimpia vihollisia. Ihmisen luontainen vapauden ja totuuden kaipuu kasvaa jossakin pisteessa niin suureksi, ettei pakkovalta kestä. Tällaista tilannetta ei kuitenkaan pidä yrittää synnyttää suomeen millään aikavälillä.

"Nigeriassa 76% kannattaa uskonnonvapautta"

Tuo ei ole laisinkaan ainut muuttuja kun yhteiskuntarauhaa ja oikeudenmukaisuutta etsitään. Suomalaisen peruskoulun islaminoppikirjassa ainakin muutama vuosi sitten kerrottiin, että Allah on luonut muslimit hallitsemaan muita, asettanut nämä toisia korkeammalle. Jos lähtöasetelma on tämä, joutuu "uskonnonvapauttaan" käyttävä ihminen joka tapauksessa kakkosluokan kansalaisen asemaan.

Tästä koko kysymyksestä ei pitäisi tehdä hyvät/pahat asetelmaa. On vain niin, että "monikulttuurinen yhteiskunta" on sanayhdistelmänä ja ajatuksena järjetön. YHTEISkunta rakentuu sillä, että on jonkinlainen YHTEINEN konsensus arvoista joiden mukaan eletään. Monikulttuuri särkee status quon väistämättä. Yhteiskunnallisista kysymyksistä kun on vaikea todeta, että esimerkiksi sharia olisi jossain mitattavassa absoluuttisessa mielessä huonompi kuin vaikkapa suomalainen oikeuskäytäntö. Minä en vain tahdo sen mukaan järjestettyä yhteiskuntaa, mutta sallin sen kyllä toimia vaikkapa afganistanissa. Afgaanien asia on muuttaa maataan toiseen suuuntaan ja toivon lämpimästi heidän sen tekevän.

Ja again, tunnen muutamia afgaaneja, jotka ovat mukavia ja lämminhenkisiä ihmisiä.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #55

"Ei Suomen rajat merkitse tässä mitään. Tässä mielessä ei ole olemassa mitään 'suomen muslimeita' ... kuvittelet muista kulttuureista tulevien ihmisten ilman muuta omaksuvan ne"

Kyllä nimenomaan on suomen muslimeita. Sillä termillä voi hyvin koota suomalaisten muslimien asenteita ja toimintaa. Kyse ei ole siitä, että tänne tulevat muslimit jotenkin muuttuisivat, vaan siitä ettei tänne tuleviin muslimeihin sen paremmin kuin muuallakaan oleviin voi yleistää käsityksiä jotka on muodostettu vähemmistön näkyvistä ominaisuuksista muualla. Ei sinulla ole meriittejä väittää, että islamista voisi vetää suoraan sen harjoittajien ominaisuuksia sen enempää kuin vaikkapa kristinuskosta kristittyihin.

- - -
"Tuo ei ole laisinkaan ainut muuttuja kun yhteiskuntarauhaa ja oikeudenmukaisuutta etsitään."

Se ei myöskään ole ainut muuttuja, jonka kerroin. Eivätkä mainitsemanikaan ole kaikki, joita linkkaamastani tutkimuksesta löytyy. Yhteiskunnan konsensus, myös muslimien keskuudessa on, että rauhallinen yhteiskunta on hyvä yhteiskunta.

Mitä tulee tuohon sharia-höpötykseen, turha sinun sitä on pelätä. Valtaosa muslimeista ei kannata sen ulottamista ei-muslimeihin. Ja vaikka haluaisivatkin, miten hemmetissä sinä kuvittelet sen olevan realistinen uhkakuva Suomessa?

- - -
En näe mitään syytä, miksi esität ettei monikulttuurisuus sopisi yhteiskunnan yhteiseen konsensukseen kun pääpiirteittäin kaikki hauluavat tismalleen samaa: Rauhaa ja hyvinvointia kaikille. Nyanssit eivät sitä yhteisymmärrystä kaada elleivät tällaiset agitaattorit kuin tämänkin blogin kirjoittaja levitä turhia epäluuloja virheellisillä yleistyksillään.

Käyttäjän tommijalava kuva
Tommi Jalava Vastaus kommenttiin #56

"Ei sinulla ole meriittejä väittää, että islamista voisi vetää suoraan sen harjoittajien ominaisuuksia sen enempää kuin vaikkapa kristinuskosta kristittyihin."

Tästä lienee enää turha vääntää, koska etenemistä ei tapahdu. Kyseessä on kulttuuri, ei yksilön ominaisuudet. Yhteiskunta muovautuu sellaiseksi kuin sen taustalla vaikuttavat ideat ja ihmisten omaksuma maailmankatsomus on. Demokratia kukkii joissakin maissa, harvainvalta tai diktatuurit toisissa. Jossakin ihmisen elämällä nähdään paljonkin arvoa, toisissa ei. Jos vertaa keskivertoa islamilaista maata keskivertoon kristittyyn maahan, yleisnäkymä on erilainen. Ei tuota asiaa oikein järkevästi vain saa kiistettyä. Virta ei voi nousta lähdettään korkeammalle.

"Ja vaikka haluaisivatkin, miten hemmetissä sinä kuvittelet sen olevan realistinen uhkakuva Suomessa?"

Uhka on ensisijaisesti ja ensin siinä, että syntyy konklaaveja joissa vallitsee eri lait kuin muualla, ja tämä on väistämätön seuraus gettoutumiskehityksestä. Silloin länsimainen hyvinvointiyhteiskunta ideana on jo mennyt rikki.

"En näe mitään syytä, miksi esität ettei monikulttuurisuus sopisi yhteiskunnan yhteiseen konsensukseen kun pääpiirteittäin kaikki hauluavat tismalleen samaa: Rauhaa ja hyvinvointia kaikille."

Kaikki eivät halua, siitäkin oli Ahvion avauksessa hyvin kirjailtu. Tai haluavat, mutta islamin teologiassa rauha seuraa tilannetta, jossa koko maailma on käännytetty islamiin. Tämä johtaa pakottamiseen.

Ollenkaan kaikki muslimit eivät halua tuon mukaista elämäntapaa, mutta ihmisellä ei ole suuressa kuviossa voimaa nousta kulttuurinsa yläpuolelle. Me (suuri enemmistö)mukaudumme vaatimuksiin, jotka yhteisöllisyys meille esittää. Muslimit eivät tee poikkeusta. Siksi määrällisesti liian suuri, liian erilaista kulttuuripiiriä edustava vähemmistö rikkoo yhteiskuntasopimuksen. Lopulta ollaan tilanteessa, jossa taas joudutaan piirtämään uusia rajoja jotta kaikki voisivat asua siellä, missä oma kulttuuri saa kukoistaa.

"Nyanssit eivät sitä yhteisymmärrystä kaada elleivät tällaiset agitaattorit kuin tämänkin blogin kirjoittaja levitä turhia epäluuloja virheellisillä yleistyksillään."

Eli kun ongelmia ilmenee, se onkin Ahvion ja kumppanien vika?! Loistavaa. Orwellilainen tapa tietää jokin asia valheeksi ja samaan aikaan täysillä uskoa sen olevan totta, on aina yhtä säväyttävä.

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #57

"Orwellilainen tapa tietää jokin asia valheeksi ja samaan aikaan täysillä uskoa sen olevan totta, on aina yhtä säväyttävä."

Valhe tässä on vain vihjaus, että islam ja muslimit olisivat väistämättä jonkinlainen ongelma. Totuus on käytännössä päinvastainen: niin muslimeista kuin muistakin ihmisistä vain murto-osa aiheuttaa ongelmia jolloin niistä pitää pääasiassa syyttää kyseisiä yksilöitä, eikä kulttuuria jonka omaksuneista enemmistö osoittaa, ettei syy ole siinä. Ainakaan siinä määrin, että koko ryhmää voitaisiin osoittaa sormella.

Käyttäjän tommijalava kuva
Tommi Jalava Vastaus kommenttiin #58

"Valhe tässä on vain vihjaus, että islam ja muslimit olisivat väistämättä jonkinlainen ongelma."

Kieltäydyt itsepintaisesti ymmärtämästä näkökantaani: ongelman voi yhtä hyvin nähdä olevan kantaväestön kulttuurissa. Oliko sisällissodan vika punaisissa vai valkoisissa? Jos toinen puoli olisi puuttunut, ei sotaa olisi käyty ja suomalainen historiankirjoitus saaattaisi olla radikaalisti erilainen.

Kyse on ihmisten ominaislaadusta: ideologiathan eivät tapa, vaan ihmiset. Ideologiat eivät eristäydy,vaan ihmiset hankkiutuvat kaltaistensa seuraan. Suomalaisilla on kova työ olla tappamatta toisiaan, eikä siinäkään aina onnistuta. Tähän kohtuulliseen homogeeniseen kulttuuriin ei voi yrittää ympätä aivan erilaisia aineksia ilman kulttuurien eristäytymistä ja polarisaatiota.

Valhetta tuossa yllä kirjoittamassani edustaa kuvitelma erilaisten kulttuurien rauhaisasta rinnakkainelosta samojen rajojen sisällä, vaikka ne sisällöllisesti olisivat rajustikin ristiriidassa. Ei onnistu, ellei toisen kulttuurin edustajia ole häviävän vähän. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että romanit ovat integroituneet yleissuomalaiseen kulttuuriin kohtuullisen hyvin, mutta käytännössä kantaväestön kokemukset usein ovat siltikin sellaisia, etteivät he kaipaa romaneita naapureikseen. Ja romaneita meillä on sentään ollut integroitumassa satoja vuosia. Sama kuvio on euroopassa: romanit koetaan niin epäluotettavina, että viranomaistoimin saatetaan yhtäkkiä alkaa huostaanottaa vaaleahiuksisia romanilapsia ilman mitään todellista järkevää perustetta. Suomessa ei näin ole toimittu, mutta meillä rasismi ei olekaan mikään ongelma.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Meillähän on jo kertaalleen ollut uskonpuhdistus. Pitääkö Ahvio todennäköisenä, että islamilainen "uskonpuhdistus" meillä voisi toteutua sisäsyntyisesti?

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Martti Kovala

Se syntyy "höpsistisyntyisesti".
Somalia om päättänyt, ettei se ota vastaan Suomen viranomaisten perusteettomiksi toteamia "pakolaisia". Mitä tekevät nämä "Suomen narrit"?
Eivät vaivaudu edes vääntelemään käsiään!

Käyttäjän OsmoRonkanen kuva
Osmo Ronkanen

Uskonpuhdistus nimenomaan tarkoittaa fundamentaalisuuden nousua. Meilläkin otettiin uskonpuhdistuksen jälkeen Mooseksen laki voimaan. Uskonpudistus ja maallistuminen eivät ole sama asia vaan toistensa vastakohtia.

Käyttäjän seppaeo kuva
Oskari Seppänen

Koskaan en ole kristitynkään toista poskeaan kääntävän. Molemmilla puolilla näyttävät "rauhan miehet" olevan jo barrikaadeillaan oman uskonnon pelastamiseksi.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Oskari,

huomioi samalla:

Ef. 4:27 älkääkä antako perkeleelle sijaa.

Ef. 6:11 Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.

Ef. 6:13 Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.

Jaak. 4:7 Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.

Entä laillinen esivalta, esivallan miekka!...

Käyttäjän seppaeo kuva
Oskari Seppänen

Niinpä, niinpä. Sodan asialla ovat ilmeisesti molemmat "rauhanuskonnot" - kuten ovat olleen koko olemassaolonsa ajan. Eikö jo olisi aika katsoa peiliin!

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #18

Oskari,

Kristukseen uskolla ja eri uskonnoilla ei ole mitään tekemistä keskenään. Valitettavasti Raamattuun perehtymättömät mutuilijat yleistävät kaiken - nuot Raamatun kohdathan selvästi osoittavat millaisesta sodasta Kristukseen uskovilla on kyse - hengellisestä - ei lainkaan miekkaa, yms. - päinvastoin!

Sensijaan islam "aito" "rauhanuskonto":

Uskonnollinen sota, uskonsota tai pyhä sota tarkoittaa sotaa, johon osallistutaan oman uskonnon puolustamiseksi tai levittämiseksi. Esimerkkejä ”pyhästä sodasta” on islamilainen jihad. Islamin ’oppi-isä’ Muhammad aloitti sota- ja ryöstöretket pääasiassa Mekkaan sekä sieltä pohjoiseen suuntautuvia karavaaneja vastaan.

”Jihad [suom. "kamppailu"] on Koraanin mukaan kamppailua [pyhää sotaa], jota käydään neljällä eri tasolla:
Kielen tasolla (uskon tunnustus arkielämässä eriuskoisille ja seurakunnassa uskoville).
Sydämen tasolla (taistelu uskon säilymisen puolesta vihollisen eli saatanan hyökkäyksiä vastaan).
Tekojen tasolla (hyviä tekoja tulee ahkeroida ja karttaa pahaa).

Miekan tasolla (eriuskoiset tulee käännyttää miekan avulla islamiin eli Allahille alamaisiksi tai tuhota heidät, jos he eivät alistu islaminuskoon ja muslimien hallintoon). Mohammedin kaikki jihadit tapahtuivat miekan tasolla. Koska Mohammed on jokaisen muslimin korkein ihanne ja esikuva oikealle elämäntavalle, on ainoa aito jihad aseellinen taistelu vääräuskoisia vastaan. Kaikki muu on propagandistista petosta, sillä ollakseen hyvä muslimi, tulee hänen elää niin kuin profeetta Mohammed on elänyt. Silloin ainoa oikea jihad on miekan tasolla tapahtuva vääräuskoisten tappaminen tai heidän pakottaminen väkivallalla islamille alamaiseksi.

Islam ei ole rauhan uskonto. Se on sodan uskonto. Islamin tavoite on maailmanherruus: alistaa koko maailma miekan avulla islamille alamaiseksi. Muslimit käyttävät islamin levittämisen apuna valheellista propagandaa, koska he ovat olleet aseellisesti liian heikkoja voittaakseen muut kansat sodassa. Islam on jatkuvassa sodassa vääräuskoista maailmaa vastaan niin kauan, kunnes koko maailma on alistettu islamille.

Profeetta Mohammed ei ollut rauhan mies. Hän tavoitteli valtaa keinoja kaihtamatta. Kun hän oli saavuttanut riittävästi polittiista valtaa ja kun hänen rosvojoukkonsa oli riittävän voimakas kukistaakseen viholliset, kävi hän avoimeen sotaan muita kansoja ja eriuskoisia vastaan. Mohammed taisteli elämänsä aikana 66 merkittävää taistelua (jihadia), joissa hän sai valtaansa yhdistetyn Arabian niemimaan ja kukisti alueella eläneet juutalaiset yhteisöt. Kristityt hän alisti veronmaksajiksi ja palvelijoikseen.

Islamin mukaan monijumaliset (luonnonuskontoja ja monia jumalia palvovat pakanat) on tapettava, elleivät he käänny muslimeiksi ja alistu Allahille, mutta kristityillä, zarathustralaisilla ja juutalaisilla on kolme vaihtoehtoa: 1) kääntyä muslimiksi ja alistua islamille, 2) tulla tapetuksi tai 3) elää muslimimaassa ns. "dhimminä", jolla ei ole täysiä kansalaisoikeuksia, ja joka joutuu maksamaan veroa tai suojelurahaa saadakseen elää muslimivaltiossa.

Islam on militanttinen, totalitaarinen ja holistinen uskonto tai pikemminkin kaiken kattava ideologia.

Islam ei ole vain harrastus vaan se täyttää koko elämän ja antaa sille merkityksen, suunnan ja päämäärän, koko sisällön.

Islam on luonteeltaan teokraattinen: missä vain islam on pääuskonto, pyritään valtio ja uskonto pitämään yhdessä, niin että maalliset lait määräytyvät Koraanin ja uskonnollisten sääntöjen mukaan. Korkein valta on Allahilla, jonka tahto on kirjoitettu Koraaniin ja muslimien perimätietoon, haditheihin; ne kertovat profeetta Mohammedin elämästä, joka on jokaisen kunnon muslimin korkein ihanne ja esikuva. Nämä kirjoitukset antavat käskyt, säännöt ja ohjeet muslimin elämään yhteiskunnassa ja perheessä, maallisissa ja hengellisissä asioissa. Sharia-lakia (sharia, šaria) tulee noudattaa aina ja kaikkialla, myös sellaisissa maissa, joissa muslimit ovat vähemmistönä. Tämän johdosta muslimit joutuvat ristiriitaan ja selkkauksiin alkuperäisväestön ja valtion oikeusjärjestelmän kanssa niissä maissa, joissa he asuvat siirtolaisina.

Muslimien solmima rauha ei ole koskaan pysyvä, kun se solmitaan eriuskoisten (vääräuskoisten) kanssa. Islam on jatkuvassa sotatilassa muun maailman kanssa siihen asti, kunnes koko maailma on alistettu islamille ja Allahin valtaan. Rauha on vain pakon sanelema väliaikainen aselepo, joka on lupa solmia silloin, kun muslimit ovat sotilaallisesti alakynnessä vihollisiinsa nähden. Valheellisesti solmitun rauhan aikana on tarkoitus kerätä voimia ja parantaa sotilaallista iskukykyä, niin että vihollinen voidaan lopulta voittaa ja tuhota. Rauha on lupa rikkoa, sillä itse Allah antaa siihen luvan. Muslimien ei tarvitse noudattaa mitään kansainvälisiä sopimuksia, sääntöjä tai lakeja, jos ne estävät islamin leviämistä ja muslimien pyrkimyksiä maailmanherruuteen. Muslimit halveksivat kansainvälistä oikeutta ja pitävät sitä muslimien Allahilta saamia oikeuksia loukkaavana asiana. Lähi-idän rauhanneuvottelut ja muslimien allekirjoittamat sopimukset ovat silmänlumetta, jonka avulla saadaan asioista tietämätön maailma ja sen päättäjät uskomaan muslimien rauhantahtoon. Kun he ovat vahvistuneet riittävän paljon, hyökkäävät he keskellä rauhaa Israelia vastaan ja valloittavat pyhän kaupungin.

Muslimien osittain avoinkin tavoite on pyyhkiä Israel ja juutalainen kansa pois kartalta. Tämä pyrkimys ja muslimien sammumaton viha ja sota Israelia vastaan on mainittu myös Raamatussa, sen monissa lopun aikaa koskevissa profetioissa. (Psa 83:1-9; Sak 12-14; Hes 38-39; Ilm 19:11-21)

Islaminuskossa on lupa käyttää kaikkia keinoja islamin menettämän alueen valtaamiseksi takaisin Allahille. Palestiina ja koko nykyisen Israelin valtion alue olivat osa islamilaista imperiumia yli tuhannen vuoden ajan, joten muslimit eivät aio koskaan suostua pysyvään rauhaan Israelin kanssa.

Islam on Ilmestyskirjassa ja Danielin kirjassa mainittu "pedon valtakunta". (Dan. 2, 7, 8, 11-12; Ilm. 13 ja 17) Se on voittava pyhien kansan eli Israelin lopun ajan sodissa. Jerusalem on oleva pakanoiden tallattavana 3,5 vuotta ja puolet sen juutalaisväestöstä viedään maanpakoon. (Sak 14) Muslimit raiskaavat Jerusalemissa asuvat naiset ja aiheuttavat ihmeen paljon tuhoa.

Kristityt eivät tiedä sitä, että islam on pedon valtakunta. Suurin osa kristityistä pitää Roomaa lopun ajan pedon valtakuntana. Sen vastine nykyajan maailmassa on Euroopan Unioni. Tämä on kuitenkin virheellinen tulkinta, joka on koituva monien tuhoksi heidän uskoessaan muslimien valheita ja joutuessa heidän vihansa kohteeksi erityisesti Lähi-idässä ja Keski-Aasiassa.

Islam on suvaitsematon uskonto. Koraanissa käsketään uskovaisia muslimeja tappamaan kaikki monijumalaiset ihmiset ja Muhammedin myöhempien ilmestysten käskyjen mukaan myös kristityt ja juutalaiset on lupa tappaa, elleivät he käänny islamiin.

Kristittyjä pannaan vankilaan, kidutetaan, heidän omaisuutensa ryöstetään, islamista kristinuskoon kääntynyt perheenjäsen tapetaan tai karkotetaan pois perheestä, suvusta ja maastaan, ja monia tapetaan Jeesuksen nimen ja Jumalan Pojan uskon tähden. Mistä tämä kertoo? Eikö vain islam olekin jotakin muuta kuin rakastavan Jumalan vaikuttama rauhan uskonto?

Suvaitsevainen se ei ainakaan ole niissä maissa, joissa enemmistö kansasta on muslimeja, ja joiden sisällä valtio noudattaa tarkoin Koraanin sääntöjä ja sharia-lakia.

Koraanissa ei esiinny kertaakaan sanaa "rakkaus", sillä Allah ei rakasta ihmisiä: ei edes muslimeja. Raamattu sen sijaan vilisee sanoja "rakkaus" ja "rakastaa", koska ainoa elävä ja todellinen Jumala rakastaa meitä ihmisiä niin paljon, että antoi ainoan Poikansa kuolla uhrina puolestamme syntiemme tähden ja nousta ylös kuolleista vanhurskauttamisemme tähden. (Room 5:6-11; 4:25; 1Joh 4:1-15.) Jumala todellakin rakastaa kaikkia kansoja ja kaikkia ihmisiä, ja tahtoo, että jokainen maailman ihminen muslimit mukaan lukien tulisivat osalliseksi Jumalan rakkaudesta, Jeesuksen Kristuksen armosta ja Pyhästä Hengestä. (2Kor 13:13.)

Kysyn sinulta [Oskari] näiden faktatietojen jälkeen:

Puhuuko islam ja Allah Koraanin kautta pedon suulla ja lohikäärmeen eli paholaisen suulla vai rakastavan Isän ja meidän Jumalamme suulla? (Ilm 13.)”

http://www.kolumbus.fi/~w462389/islam/islam.htm

Rakastan - siksi elän.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #18
Käyttäjän seppaeo kuva
Oskari Seppänen Vastaus kommenttiin #22

Ilkka, tarkoittamatta loukata sinua mitenkään henkilökohtaisesti; kristinusko ei eroa mitenkään islamista kahdestakaan syystä:

1) Molemmat ovat abrahamilaisia uskontoja.

2) Molemmat palvovat uskopohjaista entiteettiä.

Järjestelmien johtajien päämäärät voivat erota toisistaan, siitä ero toimenpiteissä jotka päätyvät uutisiin.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #29

Oskari,

et vastannut kysymykseen, sekularisoit ne uskonnot vain Aabrahamiin jäljityksen perusteella yhteen nippuun. Todellakin juu – olemme kaikki ihmisiä, polveudumme kaikki Aatamista, mutta yksilöllinen Kristukseen usko ei ole sama kuin joku joukkouskonto, kristillinen tai islamilainen.

Kristukseen usko eroaa islamistisista uskonnoista monellakin eri tapaa: eo. sen rakkauden vs. vihan/katkeruuden/kaunan/kateuden lisäksi mm. siinä, että kristillisen uskon entiteetti perustuu historiallisesti tieteellisesti todistettuun Persoonaan, Jumalan Poikaan, Jeesukseen Kristukseen – eikä yksin vain Jumalan Sanan, Raamatun pohjalta. Allahista ei ole mitään näyttöä, entiteettistä oletusta kyllä.

Kristukseen uskovien Jumala on erisnimi, panteistinen allah ei. Jumala, Jeesus ja Pyhä Henki ovat Persoonia, allah entiteettisesti epämääräinen panteistinen ’olio’, jonka konkreettisuus kyllä ilmenee käytännössä sen kannattajien ja siihen uskovien hedelmistä, jokseenkin pelkistä rakettiraunioista.

"Järjestelmien" johtajien päämäärät ja toimenpiteet voivat kyllä erota toisistaan ja eroavatkin vastakohtaisina ideologioiltaan varsin totaalisesti jo lähtökohdiltaan. - Hyvä, myönteinenkään tarkoitus ei pyhitä koskaan sen vastakkaisia, sitä vastaan sotivia keinoja.

Käyttäjän seppaeo kuva
Oskari Seppänen Vastaus kommenttiin #30

En voi vastata, koska et ole esittänyt järkiperäistä kysymystä.

Sinun uskosi ei ole välttämättä mielestäsi samanlaista kuin Abdirahim Husseinin, mutta yhtä kaikki se on vain uskoa. Kaikissa uskomusjärjestelmissä on tapahtunut muutosta suuntaan ja toiseen, sotaisesta rauhallisempaan. Se ei muutu abrahamin poikien isän nimestä kirjassa.

Vanhasta testamentista löytyy vulgäärejä yksityiskohtia siinä missä koraanistakin.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #31

Oskari,

et vastannut vieläkään olennaiseen, rationaaliseen kysymykseen, et myöskään mitenkään perustellut, saati järkiperäisesti väitettäsi "et ole esittänyt järkiperäistä kysymystä". Kysyn siis sinulta Oskari näiden faktatietojen jälkeen:

Puhuuko islam ja allah koraanin kautta rakkaudettomuuden, totaalisen alisteisuuden ja armottomuuden suulla, vaiko rakastavan ja armollisen Isän, meidän ainoan Jumalamme ja Hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen suulla? - siis Hengessä ja periaatteessa? - uskonnolisiin nyansseihin epärationaalisesti takertumatta.

Sinunkin oletuksesi, näkemyksesi ja tietosi perustuvat kaikki uskoon, myös tieteellinen tieto, siinä ei ole luonnollisestikaan mitään eroa - kuten ei "aatamilaisuutemmekaan" enempää kuin "aabrahamilaisuutemmekaan". Mutta Kristukseen usko perustuu tieteellisestikin todistetun Jumalan Sanan, Raamatun osoittaman Jeesuksen Kristuksen uskoon - ainoaan Jumalaamme usko ei riitä pelastuaksemme! - lisäksi myös toivoon ja rakkauteen - täysin toisin kuin islamistisessa muotouskonnollisuudessa.

Kol. 1:5 me kiitämme häntä sen toivon tähden, joka teille on talletettuna taivaissa ja josta jo ennen olette kuulleet sen evankeliumin totuuden sanassa,

1Joh. 4:16 Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.

1 Kor 13:13 Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus.

13:8 Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa.

Käyttäjän seppaeo kuva
Oskari Seppänen Vastaus kommenttiin #34

"Puhuuko islam ja Allah Koraanin kautta pedon suulla ja lohikäärmeen eli paholaisen suulla vai rakastavan Isän ja meidän Jumalamme suulla? (Ilm 13.)”

Edellä oleva EI ole rationaalinen kysymys. Lopetan kuitenkin keskustelun tähän, koska oletukseni on, ettet jatkossakaan pysty keskustelemaan uskomuspohjaisen luulottelusi ulkopuolella.

Hyvää illanjatkoa.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen Vastaus kommenttiin #35

Oskari,

et näköjään valitettavasti lukenut em. kommenttiani, vaan toistit vain tuon aiemman kysymyksen, vaikka muotoilin sen sinullekin paremmin ymmärrettävään muotoon.

Esitit kyllä aiemmin aivan oikein "Ilkka, tarkoittamatta loukata sinua mitenkään henkilökohtaisesti;" teitkin juuri niin väittämällä tuota kysymystä (uudelleenmuotoiltunakin) "EI ole rationaalinen kysymys"...

Rakentavassa keskustelussa ei ole epäjärkiperäisiä kysymyksiä - vastaukset tai ei-vastaukset saattavat niitä kyllä olla. Jos on uskominen epätieteellisiin yleistyksiisi, niin vastauksesi perusteella kaikki uskomukseni ja uskoni ovat "EI rationaalisia".

Parhainta jatkoa, Siunauksin,

Ilkka

Käyttäjän halaolla kuva
Hannu Ala-Olla Vastaus kommenttiin #22

Kiellät muiden tulkinnat Raamatusta, mutta kuvittelet silti itse olevasi oikeutettu tulkitsemaan Koraania.

Sovitaanko, että jos tuo sinun linkkisi, suoraan jostain kristilliseltä propagandasaitilta kelpuutetaan tulkinnaksi islamista, niin haetaan kristinuskon tulkinta jostain jihadistien kirjoituksista?

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

"Näkemykseni on, että islam muodostaa vakavan uhkatekijän länsimaiselle elämänmuodolle ja tämän myötä myös Suomelle. Tämä perustuu siihen, että islaminuskon teologiset, eettiset ja näiden myötä valtio-opilliset lähtökohtaiset sitoumukset ovat ristiriidassa länsimaisen kulttuurin juutalaiskristillisten lähtökohtien kanssa".

Tämä on totta ja hyvin todennäköistä, mutta ei välttämättä tulevaisuudessa toteutuva. Täytyy muistaa, että on olemassa myös maltillisia muslimeita, jotka sopeutuvat länsimaiseen kulttuuriin.

Olenko liian sokea, niin siihen olen itse väärä henkilö vastaamaan, mutta näkisin, että ei pidä yleistää ja vastavoimat tulisi kohdistaa tuonne äärilaitaan ja sen radikalisoitumisen ehkäisyyn. Voi olla, että katson liian avarasti kokonaisuutta, mutta kun tunnen monia muslimeita ja heidän ajatuksiaan, niin en voi olla kommentoimatta näiden jo "länsimaalaistuneiden" muslimitaustaisten puolesta.

Martti Kovala

Ainoa mikä voisi auttaa, olisi muslimi-invaasion lopettaminen ja pahimpien änkyröiden kotiuttaminen takaisin Umman isälliseen helmaan.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Seppo,

siinähän tämän islamoimisen ja muslimoimisen vaara juuri piileekin - harva terroristi meille on - ainakin toistaiseksi - mamuna tullut - täkäläiset muslimit hyvin tietävät miten heihin subteuduttaisiin - koska jo lähtökohtaisesti epäilevästi - ilman hijabeja tai abaya'jojakin - jos he käyttäytyisivät epäystävällisesti tai röyhkeästi...

Vastavoimat tulee siis keskittää olennaisina koko vieraan uskonnon ja kultturin pysymisen "omissa nahoissaan" - äärilaitoja esiintyy kyllä siitäkin huolimatta - vrt. Ruotsin jo ylen huolestuttava tilanne. Kyse ei ole yleistyksistä, vaan koko täysin väärän ideologian yleisesti hyväksymättömyydestämme. - Ennaltaehkäisy on kaikessa paras haitallisuuksien laajentumisten estämismuoto.

Käyttäjän SamiVarsell kuva
Sami Varsell

Suomessa on sisäministerinä fundamentalistikristitty, joka on vahvasti sitä mieltä, että raamatun käskyt ovat Suomen lain yläpulella, joten tuskin hänen islamilaiset hengenheimolaisetkaan maallemme sen suurempaa uhkaa aiheuttavat.

http://www.satakunnankansa.fi/Satakunta/1194825328...

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Varsell puolestaan näyttää edelleen asettuvan lain ja oikeusasiamiehen yläpuolelle ja laillisesti toimivaa ministeriä halventaen. Näin oikeusasiamies:
http://yle.fi/uutiset/oikeusasiamies_rasasen_puhee...

Sen sijaan niin PM Kataisen hallintomenettely (Himasgate) kuin VM:n ja siitä vastaavan VM Urpilaisen julkisten asiakirjojen salaaminen (Kreikka-gate) eli laittomuudet eivät Varsell'ia näytä häiritsevän.
http://yle.fi/uutiset/oikeuskansleri_moittii_kreik...
Mielenkiintoista...

Käyttäjän puppek kuva
Tuomas Karhunen

Jos Suomen moskeijoihin tehtäisiin undercover-kuvauskeikka UK:n ja Ruotsin tyyliin, tulisi todennäköisesti ilmi melkoista törkyä. Kattavaa videoaineistoa olisi myös vaikeampi selitellä parhainpäin.

Ruotsissahan 8/10 moskeijaa kielsi miehen muka pahoinpitelemiä naisia ottamasta yhteyttä poliisiin. UK:ssa imaamit ohjeistivat mm. tappamaan homot.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Juha:

"Tällaista arvovaltaista opetusta saa siis Suomen Islamilaisen Neuvoston jäsenyhteisön sivuston linkin kautta, joten tätä opetusta voitaneen pitää aitona, oikeana ja luotettavana islam-tulkintana Suomessakin."

Tällaista arvovaltaista ja kompetenssista tietoa islamin tosiasiallisuuksista löytyy myös monilta muiltakin linkeiltä:

https://mail-attachment.googleusercontent.com/atta...

https://mail-attachment.googleusercontent.com/atta...

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid...

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid...

Jonas Hellgren

Ja kotisuvakki kauhistelee julkisesti:
"nyt siellä on toinenkin rotutohtori pilaamassa Suomen mainetta"

samalla suvakki salaa pelkää:
"tuo vielä vie meiltä nämä tuottoisat kotoutusbinekset"

Heli Hämäläinen

Lainaan seuraavaa kirjoitusta, jossa on käsitelty saman lähteen käsityksiä homoseksuaalisista ihmisistä.

"Jäsenjärjestöjen listassa ensimmäinen, jolle on linkitetty kotisivut, on ”Helsinki Islam Keskus” (Helsinki Islamic Centre). Sivuillaan se kertoo 1800 jäsenellään olevansa Suomen suurin islamilainen yhdyskunta. Senkään omilta sivuilta en löydä kannanottoja homoseksuaalisuuteen, mutta sivupalkin linkkilistassa ylimpänä tarjotulla Islam Question & Answer -sivuilla tärppää.

Sivuston taustahenkilöksi on mainittu saudiarabialainen šeikki Muhammad Salih Al-Munajjid. Hän on siis Suomen suurimman islamilaisen yhdyskunnan mielestä sovelias henkilö opettamaan, kuinka islamia pitää käytännössä soveltaa. Artikkelissa The punishment for homosexuality hän kirjoittaa:

The crime of homosexuality is one of the greatest of crimes, the worst of sins and the most abhorrent of deeds, and Allaah punished those who did it in a way that He did not punish other nations. It is indicative of violation of the fitrah, total misguidance, weak intellect and lack of religious commitment, and it is a sign of doom and deprivation of the mercy of Allaah.

Kanta varmaan tuli selväksi ilman kääntämistäkin.

Šeikki Al-Munajjid on kuitenkin arhinmäkeläisellä linjalla siinä, ettei hänkään näe tarpeelliseksi uhrata aikaa eheyttämisen kaltaisen huuhaan pohdiskeluun. Sen sijaan hän pohtii useilta eri kannoilta, kuinka homoseksuaalit tulisi tappaa. Vaihtoehtoina olisi polttaminen tulessa, heittäminen korkealta paikalta ja kivittäminen perään tai kivittäminen ilman heittämistä. Hän myös kertoo joidenkin olevan sitä mieltä, että homoihin pitäisi suhtautua kuten avionrikkojiin: vain naimisissa olevat on teloitettava, mutta naimattomille homoille riittää ruoskinta.

Šeikki itse kallistuu kannalle, että kuolemantuomio on ainoa oikea ratkaisu. Kahteen poikkeukseen hän kuitenkin myöntyy: Jos joku on pakotettu sodomiaan hakkaamalla, kuolemalla uhkaamalla tai muulla vastaavalla tavalla, ei häntä kuulu rangaista lainkaan. Toinen poikkeustapaus on lapsi, joka ei ole vielä saavuttanut puberteettiä. Häntäkään ei tarvitse tappaa, mutta on kuitenkin rangaistava tavalla, joka saa hänet pidättäytymään vastaavista teoista jatkossa."

Koko lähde on seuraavassa osoitteessa:

http://lr.domnik.net/2012/02/suomen-islamilainen-n...

Käyttäjän eerojalkanen kuva
Mari Yritys

Huh, huh. Vetää aika hiljaiseksi ja surulliseksi.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

"Kaiken kaikkiaan muslimien asian edistämiseksi tulee vedota epäuskoisten joukossa oleviin älykkäisiin ja tasapuolisiin henkilöihin ja sellaisiin, jotka ovat vastaanottavaisia islamin johdatukselle."

Toisin sanoen kyseessä on jonkinlainen 'aivopesu'. Onhan meidänkin kansalaisissamme henkilöitä, jotka eivät ole tutustuneet lähemmin islamin uskontoon ja siihen mitä moskeijoissa opetetaan muslimeille. Kuitenkin täälläkin kirjoitellaan, voisipa sanoa, melkein mitä sattuu. Toki kaikki ovat samanarvoisia ihmisinä, mutta sitten tuleekin eroavuudet esimerkiksi uskonnollisuuden perusteilla. Se mitä olen kuullut puhuttavan minulle on blogikirjoituksessa esitetty samankaltaisena tietona.

En ole lukenut koraania, mutta olen kuullut kerrottavan että muslimeja olisi kehotettu kansoittamaan koko maailma ja käännyttämään islamin uskoon (blogissa viittaus tuohon suuntaan). Pitäneekö tuo paikkaansa? Ehkäpä blogin kirjoittaja Juha Ahvio osaa kertoa tuosta.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Sirpa,

tässä lisäinfoa islamista:

”Monet muslimit ovat lukeneet vain vähän Koraania. Jotta tietäisi, mitä uskontoa edustaa kuulumalla nimellisesti sen jäsenrekisteriin, niin kannattaisi lukea, mihin uskonto perustuu. Muslimi saattaa yllättyä, kun lukee Koraanin, sillä islam ei ehkä olekaan ihan sellaista kuin mitä he ovat luulleet. Jotkut ovat tulleet kristityiksi luettuaan Koraanin, sillä he eivät ole voineet omantuntonsa tähden hyväksyä sen ilmoitusta rauhan ja rakkauden Jumalan ilmoitukseksi, jolla on hyvä tahto ihmisiä kohtaan.

Islamin tavoitteena on käännyttää miekan eli väkivallan ja propagandan avulla koko maailma islaminuskoon eli alamaiseksi Allahille.

Käännytystyö tapahtuu maallikkojen kautta, jotka saavat opetusta rukoushuoneilla ja moskeijoissa kirjanoppineilta. Muslimit eivät kuitenkaan puhu "käännyttämisestä" tai "kääntymisestä" vaan palaamisesta "Jumalan tykö", sillä he uskovat jokaisen ihmisen syntyvän luonnostaan Allahille alamaisena eli muslimina. (vrt. Jes 55:1-8 kehotus palata Jumalan tykö. Katso myös Jeesuksen vertaus tuhlaajapojasta, Luuk 15:11-32, ja Job 33:14-33.)

Yhä suurempi osa muslimeista saa opetusta militanteilta fanaatikoilta, jotka yllyttävät jäseniä jihadiin eli pyhään sotaan.

Islaminuskossa on lupa käyttää kaikkia keinoja islamin menettämän alueen valtaamiseksi takaisin Allahille. Palestiina ja koko nykyisen Israelin valtion alue olivat osa islamilaista imperiumia yli tuhannen vuoden ajan, joten muslimit eivät aio koskaan suostua pysyvään rauhaan Israelin kanssa.

Islam on Ilmestyskirjassa ja Danielin kirjassa mainittu "pedon valtakunta". (Dan. 2, 7, 8, 11-12; Ilm. 13 ja 17) Se on voittava pyhien kansan eli Israelin lopun ajan sodissa. Jerusalem on oleva pakanoiden tallattavana 3,5 vuotta ja puolet sen juutalaisväestöstä viedään maanpakoon. (Sak 14) Muslimit raiskaavat Jerusalemissa asuvat naiset ja aiheuttavat ihmeen paljon tuhoa.

Muslimit eivät kuole marttyyreinä levittäessään uskontoaan. Heitä ei vainota nimeltään kristityissä maissa, vaikka entisen Neuvostoliiton alueella ja kommunistissa maissa osa heistä voikin kohdata vastustusta, mitä he pitävät vainona. Länsimaisissa demokratioissa ei muslimeja kuitenkaan vainota eriuskoisuuden vuoksi: heitä ei panna vankeuteen eikä tapeta. Sen sijaan muslimit tappavat kristittyjä lähetystyöntekijöitä ja evankeliumin levittäjiä muslimimaissa. Maailmassa oli vuonna 2007 yhteensä 25 valtiota, joissa kristittyjä vainotaan ja tapetaan erityisen paljon.

Näistä oli muslimimaita 21 eli 75 %. Joka toinen minuutti joku kristitty surmataan uskonsa ja Jeesuksen nimen tähden. Joka päivä surmataan noin 700 kristittyä ja joka neljäs päivä noin 3000 Jeesukseen uskovaa ihmistä saa surmansa uskonsa vuoksi. Saman verran kuoli WTC:n pommi-iskussa, johon syyllisiä olivat Mohammedin elämäntavan mukaan eläneet mallikelpoiset muslimit. Länsimaiden ihmiset joutuivat shokkiin iskujen vuoksi, mutta arabit juhlivat ja ylistivät Allahia mm. Palestiinassa. Ylistäjien joukossa oli tavallisia naisia ja lapsia: ei siis mitään äärifundamentalisteja ja sotilaita. Jokainen muslimi on itse asiassa fundamentalisti, koska muulla tavalla ei voi olla aito muslimi kuin alistumalla kokonaan Allahin tahtoon ja islamin uskontoon – elämällä Mohammedin esikuvan mukaan ja tappamalla vääräuskoisia.

Muista, että Allah on noussut Koraanin kautta vastustamaan taivaan ja maan Luojaa, joka on mainittu Raamatussa. (Dan 11:36-39.) Allah ei nimittäin suvaitse kristinuskoa eikä juutalaisuutta ja meidän Jumalamme on sama kuin Raamatussa ilmoitettu Isä Jumala ja Jeesus Kristus on hänen ainoa Poikansa. Tämän me todistamme Pyhässä Hengessä ja totuuden mukaan, sillä me emme rakasta vääryyttä emmekä ole uskoneet väkevää eksytystä ja valhetta, joka on lähetetty maailmaan Jumalan sallimuksesta. (2Tess 2:1-17.) Väkevä eksytys on islam ja väärä profeetta on Muhammed sekä hänen jälkeensä tuleva Mahdi ja väärä Jeesus (arabiaksi "Isa"), jotka hallitsevat Lähi-idässä lopun ajan pedon valtakunnan aikana. Tämä profetian selitys ja tulkinta on tosi, sillä se pitää täysin yhtä Raamatun kirjoitusten kanssa.”

http://www.kolumbus.fi/~w462389/islam/islam.htm

Käyttäjän perttupulkkinen kuva
Perttu Pulkkinen

Minusta ohjelma oli hyvin toteutettu. Ennenkuin toimittajia arvostelee, on syytä muistaa että tuhansien vuosien globaalin historian ja nykyhetken käsitteleminen parissa tunnissa on mahdoton haaste. Toimittajat todella tekivät parhaansa.

Ahvio kiinnittää huomionsa erittäin tärkeään asiaan, eli ihmisoikeuskäsityksiin ja niiden mahdollisiin poikkeamiin. Ne ovat yhteiskuntajärjestyksen kovassa ytimessa, ja ytimen pitää olla selkeä. Muuten kulttuuri joutuu räjähdystilaan.

Länsimaissa laajaa kannatusta nauttii
- miehen ja naisen tasa-arvo
- demokratia
- laajahko sananvapaus ym vapaudet
- aiemmin myös monogamistinen heteroavioliitto, joskin juuri tämä arvo nyt valitettavasti menossa sekaisin "suvaitsevaiston" toimesta

Käyttäjän elehtiaho kuva
Eira Lehtiaho

Anne Lindell, todella, muslimit keskustelevat mielellään uskonnollisista kysymyksistä.
Kun suomalaiset tapaavat toisiaan, Jumalaa ei suin surminkaan mainita , paitsi kirosanana.
No, Jumala vielä menetteleekin, mutta JEESUS,
sen sanan kun sanot väki kiusaantuu , jopa häippäsee.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Eira,

niinpä niin - kyllä moni on vielä ulkoerontoisesti kristitty, mutta moniko todistaa uskostaan Jeesukseen Kristukseen tosipaikan tullenkin:

Matt 10:38 ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias.

16:24 Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.

23:34 Sentähden, katso, minä lähetän teidän tykönne profeettoja ja viisaita ja kirjanoppineita. Muutamat heistä te tapatte ja ristiinnaulitsette, ja toisia heistä te ruoskitte synagoogissanne ja vainoatte kaupungista kaupunkiin;

Ilm 20:4 Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.

Käyttäjän ilkkahyttinen kuva
Ilkka Hyttinen

Lisää islam- ihmettelyjä:

http://www.pohjalainen.fi/mielipide/yleis%C3%B6lt%...

http://www.teologia.fi/ajankohtaista/1-uutisia/936...

http://aikapommi.wordpress.com/mita-lannen-tulee-t...

Islam ei ole ensisijaisesti uskonto, vaan: vaan fasismia muistut¬tava totalitaristi¬nen po¬liitti¬nen ideologia ja mi¬litaristis-ekspan¬siivi¬nen kultti¬liike, joka tähtää koko maailmaan alis¬tami¬seen Al¬lahin lain, shari’an, alai-suuteen :

http://aikapommi.wordpress.com/2008/01/17/islam-ei...

http://maahanmuuttojaislam.blogspot.fi/

Kriittistä islam-illan tarkastelua:

”Teemailta itsessään vastasi omia odotuksiani kieltämättä kaikilla tavoin, itse asiassa jopa enemmänkin. Kuten ounastelinkin, studioon pakolliseksi “islamkriittiseksi” somisteeksi kutsuttua perussuomalaisten kansanedustajaa Olli Immosta ei missään vaiheessa yritetty juontajien taholta kuulustella hänen lähetyksen aattona laatimastaan islam-vihamielisestä ja sisällissodalla polemisoineesta kirjoituksesta. Asia nousi esille vasta ohjelman loppupuolella, kun radiojuontaja Abdirahim Hussein tarttui härkää sarvista ja lausahti Immoselle oman tahdikkaan mielipiteensä. Tiedä sitten miksi, mutta iltaa emännöinyt Salla Paajanen pyrki tuolloinkin keskeyttämään Husseinin puheenvuoron.

Suomen muslimiväestöön kohdistuneet moninaiset ennakkoluulot saivat kyllä keskustelun aikana muuten huomiota. Huvittavinta on se, että kenties voimakkaimmin stereotypioille omistautunut taho olikin yltiöpäisestä suvaitsevaisuudesta ja monikulttuurin edistämisestä moitiskeltu Yleisradio. Toimittajat, jotka vain muutama päivä aiemmin olivat ihmetelleet mitä kummaa “mahdi” oikein tarkoittaa, olivat päättäneet valita keskusteluiltaansa teemat, jotka olivat kaukana Suomen muslimien arjesta. Ohjelma alkoi heti kättelyssä näyttävällä kuvasarjalla “Allahu akbar” -karjahdusten säestämänä taisteluun rynnistäneistä julmista kommandopipoihin sonnustautuneista ja kalašnikovein aseistautuneista uskonsotureista. Tämän jälkeen päästiin itse keskusteluun, jossa oli tasan neljä aihetta: pyhä sota, naisten hunnuttaminen, kuolemanrangaistuksia langettavat uskonnolliset tuomioistuimet ja rituaaliteurastukset. Ilmeisesti tässä on tosiaankin kaikki, mitä suomalaisen toimittajan tai televisiokatsojan tarvitsee islaminuskosta ja maamme muslimiväestön arkipäivästä tietää. Teemaillan tympäisevää sensaationnälkää olisikin kai ollut hankala tyydyttää vaikkapa katsauksella urheilukisoihin, pienyrittäjyyteen taiasevelvollisuuden suorittamiseen.”

http://jojalonen.wordpress.com/2013/11/03/islam-me...

Kuitenkin kaikitenkin herääkin väistämättä kysymys: ovatko Suomen muslimit ja heidän suva- liehittelijänsä jotenkin ylpeitä kaiken hajottavasta, ei-rakentavasta islam- uskostaan - kaikesta islam- myönteiseksi ja suvaitsevaksi tekeytymisestään huolimattakin – tai juuri siksi?

Käyttäjän reijokallinen kuva
Reijo Kallinen

Ovatko äärijuutalaisten ja heidän tukijoidensa marssiminen Helsingissä uhka turvallisuudellemme? Tuleeko meidän pelätä, että nuo marssit karkaavat väkivaltaisiksi mellakoiksi?
Entä miten meidän pitää suhtautu esim. Juha Ahvion tuomiopasuunan soitantoon? Mitä pitää tehdä niille, jotka uhkailevat ihmisiä helvetillä ja kadotuksella? Mitä nuo sadut sitten todistavatkaan.

Käyttäjän juhavaananen kuva
Juha Väänänen

Ei ihan täyttänyt laatujournalismin kriteereitä tuo lähetys. Koko ohjelmasta sai sellaisen kuvan, että lopputulos oli ennalta sovitun poliittisesti korrektin mantran mukaista haihatusta. Islamkritiikille alttiita kysymyksiä välteltiin ja yllättävän paljon ruutaikaa uhrattiin sille, että keskusteltiin muslimipissiksien kanssa siitä, että "suuttuiko isukki kun päätin olla käyttämättä hijaabia/miksi tein päätöksen käyttää hijaabia".

Kilpailevan verkkojulkaisun keskustelufoorumilta bongasin tällaisen veikeän linkin, joka aika suoraviivaisesti kuvaa YLE:n islamillan keskustelun tasoa: http://wp.me/p39sm7-ys

Toimituksen poiminnat